środa, 30 stycznia 2019

DT AnnaMaria - FOTOgra "Szkło i światło"

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was drugie wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."
As announced, we have a second challenge for you from the series "My passion is ..."

Nasz gość to:
Our guest is:

AnnaMaria
 

Ja / Me

Mam na imię Iwona i od dzieciństwa fascynowało mnie rękodzieło. Lubię tworzyć i wśród moich ukochanych "przydasi" czuję się zdecydowanie najlepiej. Od dziewięciu lat prowadzę bloga, na którym dokumentuję postępy w moich ulubionych dziedzinach, którymi są scrapbooking i cardmaking. Możecie na nim prześledzić historię mojej twórczości od pierwszej, wykonanej przeze mnie kartki :)

My name is Iwona and from childhood I was fascinated by handicrafts. I like creating and in my studio I feel definitely the best. For nine years I have been running a blog where I document the progress in my favorite areas, which are scrapbooking and cardmaking. You can trace the history of my work from the first card that I created :)

TU I TERAZ - gdzie cię znajdziemy? / HERE AND NOW
Art Piaskownica / Art Piaskownica

Do Art Piaskownicy dołączyłam ponownie po rocznej przerwie (wcześniej byłam z nią związana od lipca 2016 do grudnia 2017). Zdecydowałam się na powrót, ponieważ jest to wręcz magiczne miejsce! Obecność tu daje mi mnóstwo motywacji do twórczej pracy, do doskonalenia się i odkrywania w sobie nowych możliwości. Poza tym, dzięki Piaskownicy mogę poznać bliżej Was i Waszą twórczość. Co w rezultacie przysparza mi wciąż nowych inspiracji.

I joined Art Piaskownica again after one year break (earlier I was connected with it from July 2016 to December 2017). I decided to come back because it is a magical place! The presence here gives me a lot of motivation for creative work, to improve myself and discover new possibilities in myself. Besides, thanks to Piaskownica I can get to know you and your creativity. What, as a result, still gives me new inspirations.

Hobby / Hobby

Jak się zapewne domyślacie, najwięcej miejsca w tym obszarze poświęcam scrapbookingowi. Praca nad albumami i layoutami daje mi niezwykłe doznania - tracę poczucie czasu i kompletnie odrywam się od rzeczywistości. I mimo to, że duża część mojego papierowego hobby weszła też w obszar zawodowy (przez  kilka lat pracowałam jako instruktor rękodzieła w lokalnym ośrodku kultury), to nadal czerpię wiele przyjemności pracując nad kolejnymi projektami. Chociaż czasem irytuje mnie to, że coś nie wychodzi mi tak, jak wstępnie założyłam. Nawet bywa i tak, że coś po kilku godzinach pracy leci do kosza, a ja muszę zaczynać od nowa. Ale gdy projekt zostaje doprowadzony do końca i oglądam ostateczny efekt, to czuję, że był warty tej nerwowej atmosfery i czasu, który mu poświęciłam.
Ale moje zainteresowania nie ograniczają się wyłącznie do scrapbookingu. Z innych rękodzielniczych zamiłowań mogę wymienić ceramikę, którą zajmuję się od czasu do czasu. Mimo, że poświęcam jej znacznie mniej czasu, niż bym chciała, to mam już całkiem sporo wykonanych własnoręcznie naczyń, głównie kubków i misek na zupę. Wiosną planuję spędzić więcej czasu pracując z gliną i zrealizować kilka całkiem nowych projektów.
Jeśli chodzi o moje pozarękodzielnicze zainteresowania, to należą do nich z całą pewnością rośliny - zarówno te doniczkowe, jak i uprawiane na zewnątrz oraz tradycyjna kultura ludowa, zarówno polska, jak i ukraińska, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu tradycyjnego - jeśli tylko mam okazję, biorę udział w warsztatach, albo spotkaniach, których celem jest wspólne śpiewanie.
Dziś jednak postanowiłam Wam przybliżyć jeszcze jedną z moich pasji, a mianowicie:

As you probably guessed, my biggest hobby is scrapbooking. Working on albums and layouts gives me an amazing experience - I lose the sense of time and completely detach myself from reality. And despite the fact that a large part of my paper hobby has also entered the professional area (for several years I worked as a handicraft instructor at a local cultural center), I still enjoy a lot of pleasure while working on the next projects. Although sometimes it irritates me that something does not go out as I initially assumed. It even happens that after a few hours of work, it flies into the basket, and I have to start again. But when the project is brought to the end and I watch the final effect, I feel that it was worth the nervous atmosphere and time I spent on it.
But my interests are not limited to scrapbooking. From other handicrafts I can mention ceramics, which I deal with from time to time. Although I spend much less time with it than I would like, I already have quite a lot of hand-made dishes, mainly cups and bowls for soup. In the spring I plan to spend more time working with clay and to implement some brand new projects.
My non-handicrafts interests include plants - both potted and grown outside and traditional folk culture, both Polish and Ukrainian, with particular emphasis on traditional singing - if I have the opportunity, I take part in workshops or meetings whose purpose is to sing together.
Today, I decided to show you another yet of my passions, namely:

Moja pasja to... / My passion is...

kolekcjonerstwo, chociaż lepszym określeniem w tym wypadku jest zbieractwo :) Uwielbiam przedmioty vintage i w moim mieszkaniu znajduje się ich mnóstwo - jedne są stale w codziennym użyciu, inne służą wyłącznie do dekoracji. Największą moja słabością jest stare szkło, którego mam już całkiem pokaźny zbiór. Znajdują się w nim zarówno naczynia stołowe (wiele pochodzących z Huty Szkła Ząbkowice), ale także szkło apteczne czy też flakony po kosmetykach. Część przedmiotów stanowią pamiątki po mojej babci, inne rzeczy kupiłam na targach staroci. Mam też kilka butelek, które zostały wykopane podczas prac remontowych wokół naszego domu.
Staram się zidentyfikować posiadane przedmioty oraz oszacować ich wiek. Póki co, jestem bardzo początkującym kolekcjonerem i nie udało mi się jeszcze dotrzeć do zbyt wielu informacji. Z tych, do których dotarłam, dowiedziałam się, że jestem w posiadaniu śledziarki wykonanej w Hucie Szkła "Niemen", która funkcjonowała w latach 1891-1939.
collecting. I love vintage items and there are a lot of them in my house - some are always in everyday use, others are only for decoration. My greatest weakness is the old glass, which I already have quite a large collection of. It's among others: tableware (many from the Glassworks in Ząbkowice), but also pharmacy glass or cosmetics bottles. Some of the items are souvenirs from my grandmother, other -I bought at the flea market. I also have a few bottles that were dug up during the renovation work around our house.
I try to identify my items and estimate their age. For now, I am a very beginner collector and I have not managed to get too much information yet. From those I got to, I found out that I have a plate on herring made at the Niemen Glassworks, which operated in the years 1891-1939.

W związku z tym, że moja kolekcja stale się powiększa, ale jak dotąd nie znalazłam jakiegoś efektownego sposobu na jej wyeksponowanie, zapraszam Was do fotograficznej zabawy, dzięki której, mam nadzieję, zainspirujecie mnie swoimi pomysłami wykorzystania szkła we wnętrzu, zatem...

Due to the fact that my collection is constantly growing, but so far I have not found any effective way to display it, I invite you to the photographic fun, thanks to which, I hope, you will inspire me with your ideas for using glass in the interior, so...


Tematem dzisiejszego wyzwania jest SZKŁO I ŚWIATŁO.
The theme of today's challenge is GLASS AND LIGHT.


Zadanie polega na wykonaniu fotografii, której tematem będzie szkło, sposób jego wyeksponowania we wnętrzu albo ukazanie jego niezwykłych walorów. Wszystkie chwyty dozwolone! AnnaMaria przygotowała na tę okazję kilka zdjęć ukazujących część jej szklanych zbiorów.

The challenge is to take a picture with the theme of glass, the way of exposure in the interior or showing its extraordinary beauty. All tricks are allowed! 
Dla zwycięzcy wyzwania AnnaMaria przygotowała niespodziankę :)
For the winner of the challenge AnnaMaria prepared a surprise :)

Jeśli zdecydujecie się wziąć udział w tym wyzwaniu, będziecie mieli szansę stać się posiadaczami tego oto notesu, wykonanego jako inspiracja, do jednego z naszych styczniowych wyzwań.
Pozdrawiam AnnaMaria.

If you decide to take part in this challenge, you will have the chance to become the owner of this notebook, made as an inspiration, for one of our January challenges.


Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 lutego!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on 25 February!1 komentarz:

  1. świetne wyzwanie. mobilizujecie do nadrabiania zaległości. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP