środa, 13 listopada 2019

KoloroTON#18 - edycja sponsorowana

Witam Was serdecznie w nowym wyzwaniu kolorystycznym. W listopadzie pogoda nas już raczej nie rozpieszcza. Dni są krótkie i zimne, coraz częściej o szyby deszcz dzwoni jesienny, a my czekamy z utęsknieniem na moment, w którym po ciężkim dniu będziemy mogli rozgrzać się filiżanką herbaty przy ciepłym kominku. Naszymi kolorami w tym miesiącu są:

Welcome to our new color challenge. The weather in November doesn’t really spoil us anymore. Days are shorter and cold, it rains more and more often and we are looking forward to the moment, when after a  hard day we will finally be able to relax by the fireplace with a cup of tea. Our colours this month are:

POMARAŃCZOWY I SZARY
ORANGE AND GREY


Pamiętajcie, że główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
The main idea of these challenges is CONTRAST! The fun itself is about combining two colours (their shades), from which you have to create a project in any technique and form. It is allowed here, as in all color challenges, to use a bit of white, grey and / or black.

Sponsorem wyzwania jest sklep Craft O'Clock, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy:
ZESTAW papierów i dodatków o wartości 75zł
The sponsor of our challenge is Craft O'Clock shop, which funded a prize for the winner.
Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.


  Część naszej załogi miała przyjemność pracować na ich papierach.
 Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.

Retro Wariacje


magdalena’s attic


Angi Style

  
kigabet vel KiZębianka


 Inka-art


 Marta / Scrap Grab (DT Craft O'Clock)


Agnieszka / chanya13 (DT Craft O'Clock)


Justyna K. Trzeci Pokój
Ręcznie malowana kartka
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, na Wasze prace czekamy do 12 grudnia.
Powodzenia!
We invite you to have fun together, we are waiting for your work until November 12th. 
Good luck!
 


sobota, 9 listopada 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kaszuby - wyniki

Witajcie,
Hello,

Dziękujemy za prace zgłoszone w ramach wzywania "Kaszuby".
Czas na przedstawienie wyników :) Zwycięstwo należy do:
Thank you for all the pieces of work that were submitted in the "Kaszuby" challenge.
It's time to present the results :) The winner is: 
 


Gratulacje! Oto banerek dla Ciebie :)
Congratulations! Here's a banner for you :) 
Zapraszamy do wzięcia udziału w obecnych wyzwaniach.
Linki znajdziecie na pasku bocznym.
We invite you to take part in our current challenges.
The links can be found in the sidebar.

czwartek, 7 listopada 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Warszawa

Dziś kolejne wyzwanie z cyklu podróżniczego
i tym razem zabieramy Was do stolicy Polski - Warszawy.
Today next challenge in our travel cycle 
and this time we want to take you to capital city of Poland - Warsaw.


Miasto stołeczne Warszawa największe miasto kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Prawa miejskie uzyskała przed 1300 r. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.
 
The capital city of Warsaw, the largest city in the country, located in its central-eastern part, in the Central Mazovian Lowland, Mazovia, on the Vistula. It obtained city rights before 1300. After 1596, the royal court and central offices were moved to Warsaw, and in 1611 King Sigismund III Vasa lived permanently in the expanded Royal Castle. Place of deliberations of general assemblies of the Mazowieckie voivodship and of the land assemblies of Warsaw from the 16th century to the first half of the 18th century.

Wojenne losy Warszawy były bardzo tragiczne. 1 września 1939 niemiecka Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie miasta. Bohaterska obrona z dużym udziałem ludności cywilnej trwała do 28 września. Warszawa stała się siedzibą władz dystryktu warszawskiego, jednej z czterech jednostek administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa. Celem Niemców było całkowite zgermanizowanie miasta. W październiku 1940 utworzono getto w celu masowej eksterminacji Żydów.  Ogromną część ludności żydowskiej wywieziono i wymordowano w obozie zagłady w Treblince. W 1943, po powstaniu w gettcie, zostało ono zlikwidowane. Terror okupanta niemieckiego z jednej i niebezpieczeństwo ekspansji dyktatury stalinowskiej z drugiej strony były powodem zorganizowania przez AK w ramach akcji „Burza” powstania warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i objęło całą lewobrzeżną Warszawę. Trwało ono 63 dni, oprócz powstańców z okupantem bohatersko walczyła także znaczna część ludności cywilnej. O upadku zdecydowała oprócz dostatecznego braku pomocy z zewnątrz, wzmożona eksterminacja ludności cywilnej przez nazistów (m.in. rzezie na Woli i Ochocie). Po kapitulacji powstania, Niemcy systematycznie niszczyli zabudowę miasta. W 1944 ze względu na zniszczenia rozważano przeniesienie stolicy państwa do Krakowa, Łodzi lub Poznania. Decyzja taka jednak nie zapadła a w grudniu 1944 w Lublinie podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy.
 
The wartime fate of Warsaw was very tragic. On September 1, 1939, the German Luftwaffe began bombing the city. The heroic defense with a large participation of the civilian population lasted until September 28. Warsaw has become the seat of the Warsaw District authorities, one of the four administrative units of the General Government. The Germans' goal was to Germanise the city completely. In October 1940, a ghetto was created for the mass extermination of Jews. A large part of the Jewish population was taken away and murdered in the Treblinka extermination camp. In 1943, after the ghetto uprising, it was liquidated. The terror of the German occupier on the one hand, and the danger of the expansion of the Stalinist dictatorship on the other, were the reason for the AK organizing the Warsaw Uprising as part of the "Burza" campaign, which broke out on August 1, 1944 and took over the entire left bank of Warsaw. It lasted 63 days, apart from the insurgents, a significant part of the civil population also fought heroically against the occupier. Apart from a sufficient lack of outside help, the fall was decided by the extermination of civilians by the Nazis (including slaughter in Wola and Ochota). After the capitulation of the uprising, the Germans systematically destroyed the city's buildings. In 1944, due to destruction, the transfer of the capital to Kraków, Łódź or Poznań was considered. However, this decision was not made and in December 1944 a resolution was adopted in Lublin to rebuild Warsaw.
 
Po wojnie Warszawa stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. W pełni historycznie odbudowano Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski wraz z okolicami i większość pojedynczych obiektów. W pozostałych przypadkach budowano w duchu modernizmu i socrealizmu, czego przykładem jest Pałac Kultury i Nauki. Odbudowano mosty, unowocześniono sieć transportową. Kolejne inwestycje prowadzono w dalszych latach. Warszawa otrzymała sieć nowych arterii komunikacyjnych, wzniesiono Dworzec Centralny. Nastąpiła silna industrializacja i urbanizacja. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. 

After the war, Warsaw became the main administrative and political center of the country. The Old and New Towns, the Royal Route together with the surrounding areas and most individual buildings were completely rebuilt historically. In other cases, they were built in the spirit of modernism and socialist realism, as exemplified by the Palace of Culture and Science. The bridges were rebuilt and the transport network modernized. Further investments were carried out in subsequent years. Warsaw received a network of new communication arteries, the Central Station was built. Strong industrialization and urbanization took place. Warsaw is an important scientific, cultural, political and economic center. Here are the headquarters of, among others The President of the Republic of Poland, the Sejm and Senate, the Council of Ministers and the National Bank of Poland.

Herbem Warszawy jest wizerunek syreny. Pomnik Warszawskiej syrenki znajduje się na Starówce jak również na Powiślu. Innym znanym pomnikiem jest Pomnik Małego Powstańca. Charakterystycznymi budowlami i budynkami są Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Kolumna Zygmunta, Pałąc Kultury i Nauki ale także nowoczesne wieżowce.
 
The coat of arms of Warsaw is the image of a mermaid. The Warsaw Mermaid monument is located in the Old Town as well as in Powiśle. Another famous monument is the Monument of the Little Insurgent. The characteristic buildings and buildings are the Royal Castle, Palace in Wilanów, Sigismund's Column, Palace of Culture and Science but also modern skyscrapers.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice (nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do naszej stolicy, jej historii lub charakterystycznego elementu. Napiszcie też co Was zainspirowało.
To take part in the challenge you need to create any project in any technique (not only on paper), which will refer to our capital city, it's history or characteristic element. Please also write what specifically inspired you.

A tak zinterpretowało temat nasze DT:
And this is interpretation of challenge topic by our DT:

Inka-art 
 

 Retro Wariacje przygotowała iście listopadową kartkę nawiązującą do szarości życia dopadającej czasem każdego mieszkańca dużego miasta z socjalistycznym symbolem Warszawy w roli głównej:
Retro Wariacje prepared a truly November card referring to the gray of life, sometimes catching every inhabitant of a big city with the socialist symbol of Warsaw in the main role:


kigabet vel Ki - zaprojektowała pocztówkę z Warszawską SyrenąNa wasze prace czekamy do 6 grudnia. Miłej zabawy!
We are waiting for your work until December of 6th. Have fun!


środa, 6 listopada 2019

CARDS - straszna kartka - wyniki

Ale nas wystraszyliście! Zauroczyły nas Wasze kartki ze strachami. I to tak skutecznie, że dopiero dzisiaj ochłonęłam by wskazać numer jeden październikowej zabawy kartkowej!

Naszym numerem jeden w tym miesiącu jest:
Our number one this month is:
i jej świecąca w ciemności kartka:
and her card glowing in the dark:

 Serdecznie gratulujemy!!! Do Ciebie wędruje zwycięski banerek:
Congratulations!!! This is your banner of the winner:

Pozostałym Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy
 do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach:-) Pozdrawiamy jesiennie!
We would like to thank all other participants for having fun together and want to 
invite to participate in current challenges :-) Greetings in autumn!

sobota, 2 listopada 2019

piątek, 1 listopada 2019

CARDS - kartka dla niej i/lub dla niego + TEKTURKA

Witajcie!
Dziś zapraszamy na kolejne kartkowe wyzwanie.
Tym razem stawiamy na kartkę dla niej i/lub dla niego, z dodatkiem tekturki.
Hello!
Today we invite you to another card challenge.
This time we focus on a card for her or him, with the addition of cardboard.


Nagrodę w wyzwaniu ufundowało ITD Collection.
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
ITD Collection funded the prize - it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.


Obejrzyjcie inspiracje przygotowane przez nasz zespół:
See the inspirations prepared by our team:


kigabet vel Ki (DT ITD Collection)Na Wasze prace czekamy do 30 listopada!
We are waiting for your projects until November 30!
 

środa, 30 października 2019

DT Emi - rękoczyny MUCHOMORKI

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was dwudzieste drugie wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."  
As announced, we have the ... challenge from the series " My passion is..." for you. 

 Nasz dzisiejszy gość to:
Today our guest is: 

  Emi


 Ja / Me
Witajcie :) Mam na imię Emilia i cierpię na syndrom niespokojnych rąk. Niestety jest to nieuleczalne więc ciągle muszę coś dłubać, ciąć, kleić, dziergać, rysować. Pracuję jako grafik komputerowy więc wszystkie manualne prace odprężają mnie po godzinach spędzonych przy komputerze. W wolnym czasie oraz w miejskich wrocławskich korkach czytam książki oraz piszę opowiadanka. Lubię też piec ciasta, szczególnie takie, gdzie można trochę improwizować. Wszystkie swoje wytwory maniakalnie fotografuję. Uczę się żyć pozytywnie i dostrzegać piękno w otaczającym nas świecie.

Hello :) My name is Emilia and I suffer from restless hands syndrome. Unfortunately, this is incurable so I still have to pick something, cut, glue, knit, draw. I work as a graphic designer so all manual work relaxes me after hours spent at the computer. In my free time and in Wrocław's traffic jams I read books and write a story. I also like baking cakes, especially those where you can improvise a little. I photograph all my creations maniacally. I am learning to live positively and see beauty in the world around us.

TU I TERAZ / HERE AND NOW 

Ponieważ jeden blog nie pomieściłby wszystkich moich działań, 
to można mnie znaleźć w kilku miejscach :)

robótkowo: boxemi.blogspot.com
graficznie: emilia-baczynska.blogspot.com
rysunkowo: emq-studio.blogspot.com
słownie: bluekoralik.blogspot.com

INSTAGRAM 01

INSTAGRAM 02 

FACEBOOK

Art Piaskownica / Art Piaskownica

W Art Piaskownicy działam już chyba 3 lata. Jest to mój pierwszy i jedyny DT.  Art Piaskownica poszerza horyzonty i rozwija kreatywność, poza tym świetnie się tu czuję w zespole wspaniałych ludzi, którzy tworzą to miejsce - zarówno projektantki, jak i uczestnicy naszych wyzwań. Tutaj oswoiłam się z pracą z papierami. Zawsze uważałam, że scrapbooking nie jest dla mnie, ale troszkę przymuszona okolicznościami odkryłam w sobie nową pasję.

I have been active in Art Piaskownica for 3 years. This is my first and only DT. Art Piaskownica broadens horizons and develops creativity, besides, I feel great here in a team of wonderful people who create this place - both designers and participants of our challenges. Here I got used to working with papers. I always thought that scrapbooking was not for me, but a little forced by the circumstances, I discovered a new passion.


Moja pasja to... / My passion is... Moje hobby / My Hobby

Moje hobby to przede wszystkim twórczość i często przeplata się z moją pracą :) Ale to też podróże i rośliny, chodzenie po lesie i zbieranie ziół. Często doświadczenia płynące z innych działań wykorzystuję później w twórczości. Ach, no i pasjami kolekcjonuję muchomorki. Głównie są to ozdoby na choinkę - w każdej formie, co roku jeden kupuję, ale i wszystkie inne są mile widziane. Jeden jest nawet w moim twórczym logo :) i od nich pochodzi nazwa Kapelusz w kropki.
Nic zatem dziwnego, że...

My hobby is above all creativity and often intertwines with my work :) But it also travels and plants, walking in the woods and collecting herbs. I often use the experience of other activities later in my creative world. Ah, and I am collecting passions toadstools. They are mainly Christmas tree decorations - I buy one every year, but all others are welcome. One is even in my creative logo :) and the name Hat with dots comes from them. 
No wonder then that ...


... temat dzisiejszego wyzwania brzmi MUCHOMORKI.
...The topic of today's challenge is  

toadstool

Zadanie polega na wykonaniu pracy z muchomorem w roli głównej. 
Interpretacja i technika wykonania dowolna :)

The task is to do the work with a toadstool in the lead role.
Interpretation and technique of execution any :)

Dla wybranej osoby, która oczaruje nas swoją interpretacją tematu będzie w nagrodę zestaw muchomorkowych zawieszek na choinkę - filcowych, szydełkowych i tagowych :)
(kot nie wchodzi w zestaw)


 Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 listopada!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on November 25!

 

poniedziałek, 28 października 2019

Gościnnie Iwona / Prezent Sam w Sobie - EXPLODING BOX - wyniki

Witajcie. 
Cieszymy się, że forma EXPLODING BOX jest przez Was tak bardzo lubiana. Jeśli będziecie chcieli powtórzymy to wyzwanie za jakiś czas ;) A dziś nie przedłużając ogłaszamy wyniki waszych ostatnich zmagań z tą formą ;)

Pierwsze miejsce zajmuje praca
Gratulujemy. Dodatkowo do ciebie wędruje nagroda od naszego sponsora Rapakivi.
Nagrodą jest zestaw baz i pudełek o wartości 50 zł. 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt na maila iwona@scrapakivi.com).

 
Drugie miejsce trafia do dwóch dziewczyn: 
  


 Gratulujemy. Dla Was banerek. A pozostałych zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.