piątek, 7 czerwca 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kraków i okolice

Witajcie :-)
Hello :-)
Czas ruszyć w kolejną podróż po naszych rodzimych krainach, dzisiaj zabieramy Was do
Krakowa i okolic regionu krakowskiego.
It's high time to go in next journey to polish site, today we bring you up 
to Cracow and it's area.


O tym pięknym miejscu można pisać, pisać i ....pisać :-) Pozwólcie jednak, że skupimy się raczej na podpowiedziach i wskazówkach, które zainspirują Was do stworzenia prac na nasze wyzwanie.
About this beautiful place you can write, write and... write :-)
Let me focus on tips and indications which coul inspire you to create project on this challenge.

Z pewnością każdy z Was słyszał legendę o królu Kraku i Smoku wawelskim oraz powstaniu grodu Kraka. Kraków - stolica Małopolski, to miasto z wielowiekową tradycją historyczną i kulturalną, to pierwsza siedziba naszych władców, tu również miały miejsce jedne z ważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych, które stanowiły znaczący wpływ na późniejszy rozwój i pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Region krakowski jest kolebką najpiękniejszych polskich budowli zabytkowych; Kościół Maracki, Sukiennice, Wawel, Barbakan, Stare Miasto i Kazimierz, Kościoły, stare kamienice oraz liczne uczelnie.
 
Surely everyone of you heard the legend about Krak king and Wawel's Dragon and come into being gord of Krak. Cracow - capital city of Malopolska, it's a city with centuries-old historic and cultural tradition, it's first place of residence of our rulers, here also take place the most important historic and political events, which had big influence on later growth  and position of our country on international arena. Region of Cracow is a place of origin the most beautiful polish historic monuments; Mariacki Church, Sukiennice, Wawel, Barbakan, Old Town and Kazimierz, churches, old tenement houses and numerous universities.

Atmosfera Krakowa zawsze sprzyjała i nadal sprzyja artystom i twórcom, stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla pisarzy i poetów. Z Krakowem związali swoje losy między innymi Jan Matejko, Wit Stwosz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła. Tu mieszkali i tworzyli Czesław Miłosz, Wisława Szymborska – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
 
Cracow's atmosphere always was and still is a good for artists and creators, it is endless source of inspirations for poets and writers. With Cracow among others Jan Matejko, Wit Stwosz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła connected their lives. Here lived and created Czesław Miłosz, Wisława Szymborska - Nobel Prize winners in field of literature.

Region krakowski obfituje w miejsca związane z historycznymi dziejami - bitwy, rozbiory, wojny. Tu należy wspomnieć  między innymi obozy koncentracyjne umiejscowione w Oświęcimiu oraz Brzezince, całą masę zamków i fortyfikacji wzniesionych na ziemi małopolskiej w celach obronnych. Ze względu na swe położenie geograficzne jest jednym w ważniejszych szlaków turystyczno-transportowych. Jednocześnie posiada bardzo różnorodny krajobraz z pagórkami, wzniesieniami i licznymi skalnymi wypiętrzeniami, czego dobrym przykładem jest Ojcowski Park Narodowy oraz malownicze parki krajobrazowe, okalające tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
 
Cracow region abound in places connected with historical times - battles, dismemberments, wars. Here we need to say among others concentration camp placed in Oświęcimand Brzezinka, whole bunch of castles and fortresses build in on Lesser Poland Voivodeship in defence aims. Due to it's geographic location is one of more important turist-transpot trails. In the same time it has diverse landscapes with hills and a lot of rocky upheavals, which good example is Ojcowski National Park and sightseeing landscaped parks around area of Jura Krakowsko-Częstochowska.

Region krakowski posiada swoistą kulturę, dialekt, taniec, muzykę, folklor, w którym na szczególne wyróżnienie zasługuje z pewnością przepiękny krakowski strój regionalny, słynny Lajkonik, skoczny taniec Krakowiak  a także znany w całej Polsce - Hejnał Mariacki, wygrywany co godzinę przez trębacza z wieży Kościoła Mariackiego :-) Tu znajduje się największy na terenie Europy Rynek Krakowski, tętniący życiem o każdej porze dnia i nocy. Klimatyczne kawiarenki i restauracje rozsiane po całym mieście serwują między innymi regionalne jadło. Tradycyjną, lokalną przekąską są bajgle lub obwarzanki :-)
 
Cracow region has it's specific culture, dialect, music, folklore among which on special distinction deserve for certain beautiful regional outfit, famous Lajkonik, lively dance "krakowiak" and also well known in whole Poland - Mariacki Aubade played each hour from tower of Mariacki Church by trumpeter :-) Here in Cracow is the biggest in Europe Old Town Square, live runs here at each time of the night and the day. Nice cafes and restaurants scattered on whole city serves among others regional food. Traditional snacks are bagels and pretzels.

Kochani, to tylko maleńka kropla w morzu wiadomości - liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość a teraz przejdziemy już do zaprezentowania naszych inspiracji przygotowanych specjalnie na to wyzwanie:
 
Dears it just a tiny drop in the sea of information about Cracow - we count on your creativity and ideas and now let's move to presentation our inspirations created especially on this challenge.

 

A teraz kolej na Was - swoje prace możecie zgłaszać do 06 lipca 2019.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
And now your turn - your creations you can submit until 6th of July 2019.
Feel invited to play with us!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP