czwartek, 25 stycznia 2018

TECHNIKI "transfer"

Witajcie :)

wczoraj opisałam Wam technikę transferu, więc dziś pora na wyzwanie :) Proste i nieskomplikowane ;) należy przygotować pracę z wykorzystaniem techniki transferu, zaprezentować ją na swoim blogu lub fanpagu i bezpośredniego linka wkleić przez "żabkę". Pamiętajcie proszę o dodaniu naszego banera i zamieszczeniu linka do wyzwania.

Hello !
yesterday I described transfer technique for you, so today is a time for a challenge :) Simple and not complicated :) you need to prepare a work and use transfer technique, present it on your blog or fanpage and directly paste it through a 'frog'. Please remember about adding our banner and linked it to this challenge.

O szczegółach naszych zasad możecie poczytać tu --> klik
Here you can read about details of our challenge rules --> klik


Wczoraj zaprezentowałyśmy Wam nasze dawne prace a
dziś spójrzcie co stworzyłyśmy jako inspirację do tego wyzwania:
Yesterday we showed you our old works and today look what we create 
as an inspiration or this challenge

Beata 
zrobiła kalendarz dla babci
made a calendar for grandma

 

 Zębianka
wykonała ozdobną tabliczkę retro
 

Inna  
przetransferowała cudny motyw na serwetkę:
transfered wonderful motive on cotton napkin


 Inka-Art
stworzyła bardzo oryginalną kocią ozdobę
created very original cat decorationAnetta (Jamiolowo)
zrobiła zakładki z motywem letniej łąki
made bookmarks with motif of summer meadowNagrodą w wyzwaniu jest zestaw papierów oraz "przydasi"
do scrapbookingu, który dla zwycięzcy ufundowała Beata.

The prize in this challenge is paper pad and 'all you needs' for scrapbooking
funded for winner by Beata.

Na Wasze prace czekamy do 24 lutego. Przyłączcie się do zabawy :)
We wait for your works ill 24th of February. Join us :)
 

środa, 24 stycznia 2018

TECHNIKI "transfer" - inspiracje


Witajcie :)
przed nami kolejny temat dotyczący technik w rękodziele - tym razem przyjrzymy się transferowi wydruku. To metoda dająca szeroki wachlarz możliwości, bo nie ogranicza nas do wzorów papierów dostępnych w sprzedaży a daje możliwość transferu np. własnego zdjęcia.

Hello :) ahead of us another topic about techniques in handicrafts - this time we will look at the transfer of the printout. This method gives a wide range of possibilities, because it does not limit us to the designs of papers available for sale and gives you the opportunity to transfer, for example, your own photo.

Technika ta jest dość rozbudowana, bo szczerze mówiąc ile rękodzielników tyle sposobów na transfer ;) Jedyne jest niezmienne i stałe aby przenieść wydruk potrzebny jest:
- wydruk z drukarki laserowej w odbiciu lustrzanym
- medium, którym będziemy przenosić wydruk
- przedmiot na który wydruk przeniesiemy
This technique is quite expend because to be honest as many craftsmen there are as many ways to transfer;) The only one is immutable and permanent to move the print you need:
- printout from a laser printer in mirror image
- medium, which we will transfer the printout
- the object to which we will transfer the printout.

Jak wspomniałam metod jest mnóstwo, więc ograniczymy się tylko do wymienienia ich i krótkiego opisu najbardziej charakterystycznych cech danej metody:
As I mentioned the methods are many, so we will limit ourselves to listing them and a brief description of the most characteristic features of a given method:

1. transfer przy pomocy dedykowanego MEDIUM DO TRANSFERU
- preparaty te w łatwy i nieskomplikowany sposób pozwalają przenosić grafiki na płaskie powierzchnie, raczej z zadowalającym wynikiem. W większości przypadków możemy liczyć na sukces :) Grafikę kleimy wydrukiem na przedmiot a następnie na mokro pozbywamy się papieru.
1. transfer using a dedicated MEDIUM FOR TRANSFER
-these preparations allow you to transfer graphics to flat surfaces in a simple and uncomplicated way, rather with a satisfactory result. In most cases, we can count on success :) We glue graphics on the object and then on the wet we get rid of paper.


2. transfer na ACETON / ROZPUSZCZALNIK
 - metoda ta nie wymaga klejenia grafiki na przedmiot a jedynie namoczenia papieru acetonem i "wmasowanie" wydruku w przedmiot.
2. transfer to ACETON/SOLVENT
-this method does not require gluing graphics on the item, but only soaking the paper with acetone and "massaging" the printout into the object.

3. transfer na MOKRY LAKIER
- podobne jak w pierwszej metodzie naklejamy wydruk na przedmiot za pomocą mokrego lakieru. Po kilku godzinach schnięcia należy papieru się pozbyć np. mokrą gąbeczką.
3.transfer to WET LACQUER
 - similar as in the first method, we stick the printout on the item with the help of wet varnish. After a few hours of drying, the paper should be discarded, eg with a wet sponge

4. transfer na FARBIE
- tani sposób na prosty transfer. Potrzebna jest farba oraz wydruk laserowy. Tą techniką możemy transferowa zarówno czarno-białe jak i kolorowe obrazki czy zdjęcia. Niestety trzeba w tej metodzie bardzo delikatnie zdejmować wierzchnie warstwy papieru ponieważ łatwo jest uszkodzić obrazek.
4. transfer to PAINT
- cheap way for a simple transfer. You need paint and a laser printout. With this technique, we can transfer black and white as well as color pictures or photos. Unfortunately, in this method you have to gently remove the top layers of paper because it is easy to damage the picture.

5. transfer na KLEJ
- Tą techniką możemy transferować zarówno czarno-białe jak i kolorowe obrazki czy zdjęcia. Technika nie jest idealna, ponieważ klej nie wsiąka równomiernie w papier, przez co powierzchnia obrazka po zdjęciu papieru bywa nierówna. Jednak w niektórych pracach dodaje do uroku ponieważ optycznie postarza pracę.
5. transfer to ADHESIVE
- With this technique, we can transfer black and white as well as color pictures or photos. The technique is not ideal, because the glue does not evenly penetrate into the paper, so that the surface of the image after removing the paper can be uneven. However, in some works he adds to the charm because he optically postpones work.

Jak widzicie metod transferu jest całkiem sporo. Wybór zależy od naszych upodobań i niekiedy zawartości portfela. Żeby znaleźć odpowiednią dla siebie warto zastosować metodę prób i błędów. Na początek zawsze lepiej zacząć od tej najtańszej, bo nie zawsze tańszy znaczy gorszy.
As you can see the transfer methods are quite a lot. The choice depends on our preferences and sometimes the content of the wallet. To find the right value for yourself, use the trial and mistakes method. At the beginning it is always better to start with the cheapest one, because it is not always cheaper that means worse.

A teraz popatrzcie jak my radzimy sobie z transferem :)
And now look how we deal with transfer  :)
 


Mam nadzieję, że nasze prace zmotywują Was do działania w tej technice...
a już jutro kolejne wyzwanie - dołączcie do nas!

Pozdrawiamy serdecznie i kreatywnych chwil Wam życzymy :)

I hope that our work will motivate you to act in this technique ... and tomorrow another challenge - join us! Best wishes and creative moments for you :)

poniedziałek, 22 stycznia 2018

STYLE - Vintage - wyniki

Witajcie. Tak jak myśleliśmy zasypaliście nas mega fantastycznymi pracami. 
Widać, że nie tylko my lubimy Styl Vintage;) A to prace, które nas najbardziej zachwyciły:
Welcome. As we you flooded us with mega fantastic works.
We see, that not only we like Vintage style ;) And these are the works that fascinated us most:Dziewczyny dla Was banerki i nasze GRATULACJE!  
Pozostałym uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę :)

Girls here are banners for you and our CONGRATULATIONS !
We'd like to thank to all other participants for common fun :

Zestaw obrazków świątecznych w stylu vintage: 1klik ...  2klik ... 3klik ... 
ufundowanych przez Pergaminart wędruje do Handmade by Miś
(W celu odebrania nagrody proszę o kontakt ze sklepem) 
Set of  Christmas pictures in vintage style:
funded by Pergaminart goes to: Handmade by Miś


Bawcie się z nami!<3 br="">
Play with us!

piątek, 19 stycznia 2018

STYLE - Steampunk - edycja sponsorowana

Cześć wszystkim! Dzisiejsze wyzwanie jest dla mnie bardzo relaksujące, bo to mój ulubiony styl.
Przedstawiam wam Steampunk ! 
Hello everyone! Todays challenge is very relaxing for me, because it's my favorite style.
Let me introduce you Steampunk!


Steampunk – nurt stylistyczny w kulturze (literatura, film, komiks, moda), odmiana fantastyki naukowej, boczna gałąź cyberpunku. Nazwa pochodzi od słowa „steam” czyli pary i nawiązuje stylistyką, estetyką i techniką do maszyn parowych „epoki pary”, epoki wiktoriańskiej[1]. Inaczej niż w cyberpunku, technika otaczająca bohaterów nie jest oparta na elektronice lecz na mechanice (np. odpowiednikiem komputera jest maszyna różnicowa)[1]. Charakterystyczne dla steampunku zainteresowanie rozwojem techniki często prowadzi do kreowania wynalazków nieznanych w naszej historii, dlatego nurt ten bywa zaliczany do tzw. historii alternatywnych. Akcja utworów steampunkowych przeważnie rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej – erze rewolucji technicznej, wieku pary (stąd nazwa gatunku: steam, ang. – para). Steampunk nawiązuje do twórczości ojców fantastyki: Juliusza Verne’a, Herberta George’a Wellsa czy Marka Twaina.
Co to jest steampunk?
Samo słowo powstało z połączenia steam – czyli pary, która stała się symbolem wieku XIX, wieku wynalazków, nazywanego również wiekiem żelaza i pary – oraz punku – spoglądającego na epokę wiktoriańską z punkową przekorą i ironią oraz świadomością ludzi z przełomu XX i XXI wieku. Bywa też określany wiktoriańskim science-fiction, które stało się popularne dzięki komiksom, grom komputerowym czy filmom. Jak obrazowo określił to scenograf Roger Morgan steampunk jest „snem przeszłości o przyszłości”.
Cechy charakterystyczne stylu steampunk:
stal, miedź, koła zębate zegarków, elementy wyposażenia XIX-wiecznego laboratorium, lampy naftowe szkło i drewno – to tylko część przedmiotów charakterystycznych dla stylu steampunkowego. Stworzenie całego wnętrza utrzymanego w tej stylistyce nie jest proste. Po pierwsze: nie każdy będzie dobrze czuł się w otoczeniu, gdzie spod stołu wystają np. koła zębate, po drugie: steampunk jest dominujący oraz wymagający i niełatwo zestawić go z wyposażeniem z innej bajki. Po trzecie wreszcie: jeśli faktycznie chcielibyśmy stworzyć wnętrze utrzymane w stylu steampunk, przygotujemy się na spore wydatki. Najprostsze miedziane półki, ze względu na cenę tego tworzywa, mogą kosztować znacznie więcej niż standardowy regał. Zwolennicy tego typu rozwiązań doceniają jednak, że w wyniku współpracy z dobrym wykonawcą i realizacji dobrych projektów, powstają przedmioty z duszą, odmienne od współczesnej maszynowej wytwórczości. Częściowo wywodzi się to hasła ideologii punkowej „Do-It-Yourself”, dziś będącej synonimem majsterkowania.

Steampunk - a stylistic trend in culture (literature, film, comics, fashion), a variety of science fiction, a side branch of cyberpunk. The name comes from the word "steam" or steam and refers to the stylistics, aesthetics and technique for steam machines of the "couple's era", the Victorian era. Unlike in cyberpunk, the technology surrounding the heroes is not based on electronics but on mechanics (eg the computer's equivalent is a differential machine). Characteristic for steampunk interest in the development of technology often leads to the creation of inventions unknown in our history, which is why this trend is classified as so-called. alternative history. The action of steampunk songs usually takes place in the Victorian era - the era of the technical revolution, the age of steam (hence the name of the genre: steam, English - steam). Steampunk refers to the works of fantasy fathers: Juliusz Verne, Herbert George Wells and Mark Twain.
What is steampunk?
The word itself arose from a combination of steam - a pair that became a symbol of the nineteenth century, a century of inventions, also called the age of iron and steam - and punk - looking at the Victorian epoch with punk defiance and irony and the awareness of people from the turn of the 20th and 21st century. It is also known as Victorian science fiction, which has become popular thanks to comic books, computer games and movies. As Roger Morgan steadily described, Roger Morgan is a "dream of the future".
Characteristics of the steampunk style:
steel, copper, gears, watches, elements of 19th-century laboratory equipment, oil lamps, glass and wood - these are only some of the objects characteristic of steampunk style. Creating the whole interior maintained in this style is not easy. First of all: not everyone will feel well in the surroundings where, for example, gears protrude from the table, secondly: steampunk is dominant and demanding and it is not easy to combine it with equipment from another fairy tale. Thirdly, finally: if we would like to create a steampunk style interior, we will prepare for a lot of expenses. The simplest copper shelves, due to the price of this material, can cost much more than a standard bookcase. Proponents of this type of solutions, however, appreciate that as a result of cooperation with a good contractor and the implementation of good projects, objects are created with a soul, different from modern machine manufacture. This is partly derived from the slogan of the Do-It-Yourself ideology, which today is a synonym of  DIY.

A tak oto poradził sobie z tematem wyzwania nasz kreatywny Team: 
And this is how our creative team has worked with this style:

 przygotowała skrzyneczkę ze śrubkami
prepared box but with screws 


Beata  
także przygotowała skrzyneczkę z trybikami
also prepared a box with gears


postanowiła ozdobić kubek na pędzle
decided to altered cup for brushes


przygotowała pracę " Zatrybił człowiek"


przygotowała wspaniałą kanwę z zegarami i trybikami
create a canva with clocks and gears


I na końcu ja Reniferove  

również przygotowałam skrzyneczkę ozdobioną wszystkim
And at last me, I also prepared box decorated with everything
g

Sponsorem tego wyzwania jest Retro Kraft Shop
a nagrodą jest bon o wartości 50 zł na zakupy z darmową wysyłką! 
And the sponsor of this challenge is Retro Kraft Shop 
a prize is bon 50 zł to spent with free delivery !


Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 lutego, przyłączcie się do naszej zabawy!
We wait for your work until 18th February, join us and have fun!

czwartek, 18 stycznia 2018

Coś nowego ;)

Hej , hej ... prosimy o uwagę ....
z nowym rokiem postanowiłyśmy założyć konto na Insta
Zapraszamy do komentowania i odwiedzania naszego profilu ---> klik ...


Hey hey attention please...
with new year we decided to create Instagram account
We'd like to invite to comment and visit our profile ---> klik ...


wtorek, 16 stycznia 2018

PRINTY "gwiazdki" - wyniki

Witajcie!
Przyszedł czas na podsumowanie grudniowej odsłony zabawy printami. Po ilości zgłoszonych prac widać, że ten motyw bardzo przypadł wam do gustu. I co nas cieszy, zgłoszone prace nie były tylko i wyłącznie pracami świątecznymi. Najlepszą pracę zgłosiła .....
Welcome!
The time has come to summarize our December challenge with prints. After a number of reported art works, we can see that many of You really liked this motive. And what makes us happy, reported art works wasn't only Christmas theme. The best work was reported by....Dla ciebie mamy banerek z numerem jeden.
We have a banner for You with number one.


Mamy także drugie miejsce, a otrzymuje je ......
We also have second place and it goes to...


Dla ciebie także banerek:
Also banner for You:


Ale to jeszcze nie koniec. Zgodnie z zapowiedzią, przygotowałam dla was
paczuszkę niespodziankę, która właśnie przestaje być niespodzianką :)
But that's not all. According to the announcement I prepared a 
package-surprise for You, that in this moment stopped to be a surprise :)

Paczuszka wędruje do ....
The package goes to ...

Bardzo proszę Ciebie o kontakt na adres: angi@op.pl
Please contact me by email : angi@op.pl

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wyzwania
i serdecznie zapraszamy was do naszych bieżących zabaw.
We'd like to thank all participants and heartily invite You to our current challenges.