Zasady | Principles

Art Piaskownica to miejsce stworzone z pasją dla pasji. 

Tworzy je nieco zwariowana, ale mega kreatywna grupa dziewczyn zajmująca się szeroko rozumianym rękodziełem. Jesteśmy tu, bo uwielbiamy wyzwania i chcemy tak po prostu być dla WAS, ale też same "się rozwijamy". Pozwala na to idea , która towarzyszy nam od dłuższego czasu - wyjście ze swojej strefy komfortu. Bo w końcu o to w tym wszystkim chodzi, by "uczyć się" przez zabawę.

Art Piaskownica is a place created by people with passion for people with passion.

We are a slightly crazy and truly creative group of girls working with broadly understood handicrafts. We are here because we love challenges and we just want to be here for YOU. We develop creatively with every challenge. The idea that has accompanied us for a long time - leaving our comfort zone  - allows for it to happen. After all, it's all about "learning" through having fun.

Dziękujemy, że jesteście z nami! W końcu to WY 
tworzycie to miejsce tak samo jak MY :) 

Thank you for being with us! After all you 
 create this place as much as we do :)

REGULAMIN /  CHALLENGE RULES

1. Za treść wpisu na blogu odpowiedzialność ponosi jedynie osoba, która zamieściła dany wpis. Treści postów są własnością Zespołu Art Piaskownicy (AP) i poza pobraniem banera wyzwania nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Jako grupa AP nie ponosimy odpowiedzialności za treści przekazywane przez Uczestników wyzwań., uprasza się jednak o zachowanie kultury wypowiedzi w komentarzach.

1. Only the person who posted a given post is responsible for the content of the blog entry. The content of the posts are the property of the Art Piaskownica Team (AP) and, apart from downloading the challenge banner, we do not agree to copy them. As an AP group, we are not responsible for the content submitted by Participants of our challenges. We kindly ask you to keep the culture of expression in the comments.

2. Wyzwania i wyniki wyzwań na naszym blogu są cykliczne.
Pojawiają się raz w tygodniu w określony dzień miesiąca
(marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

2. Challenges and results of challenges on our blog are cyclical.
They appear once a week on a specific day of the month.


WYZWANIA / CHALLENGES

01 - (do 30/31 aktualnego miesiąca)
07 - (do 06 kolejnego miesiąca)
13 - (do 12 kolejnego miesiąca)
19 - (do 18 kolejnego miesiąca)
25 - (do 24 kolejnego miesiąca)

WYNIKI / RESULTS

04. 10. 16. 22. 28.

3. TOP3 przyznaje aktualne DT. Ilość osób wyróżnionych, jest uzależniona od ilości zgłoszeń. NAGRODA od sponsora - w przypadku wyzwań sponsorowanych - trafia do autora najlepszej naszym zdaniem pracy.

3. TOP3 admits current DT. The number of people awarded depends on the number of applications. The AWARD from the sponsor - in the case of sponsored challenges - goes to the author of the best work in our opinion.

4. Wszystkie nasze zabawy trwają miesiąc. Określa to baner i aktualny czas dodawania prac do "żabki" (inlinkz). Jeśli jest inaczej piszemy o tym.

4. All our challenges last a month. This determines the banner and the current time of adding work to "frogs" (inlinkz). If it is otherwise, we write about it.

5. Prace na wyzwanie może zgłosić każdy posiadający bloga / galerię internetową / stronę na fb, czy konto na instagramie.

5. Works for the challenge can be submitted by anyone who has a blog / web gallery / page on Facebook or an Instagram account.

6. Na nasze wyzwania można zgłosić dowolną ilość prac! Zgłoszone prace muszą być NOWE, tzn. nie mogą być publikowane wcześniej niż w dniu pojawienia się wyzwania na blogu Art Piaskownicy. Zgłoszona na wyzwanie praca powinna być wykonana przez autora własnoręcznie i nie może być kopią pracy innej osoby. Każde zgłoszenie należy podlinkować osobno.

6. You can submit any number of works for our challenges! Submitted works must be NEW, i.e. they cannot be published earlier than on the day the challenge appeared on the Art Piakownica blog. The work submitted for the challenge should be made by the author himself and cannot be a copy of the work of another person. Each entry should be linked separately.

7. Forma i technika wykonania prac jest dowolna, ale musi być zgodna z wytycznymi wyzwania lub CYKLU. Mogą to być prace craftowe, scarpowe, mixed mediowe, recyklingowe, wykonane z różnego rodzaju papieru, może to być decoupage , haft, frywolitka, prace wydziergane na drutach czy szydełku, szyte, malowane, rysowane, lepione … a nawet biżuteria. Cenimy sobie ludzi z pasją zarówno tych, którzy dopiero zaczynają, jak i tych którzy tworzą od bardzo dawna. 

7. The form and technique of the work is free, but must follow the guidelines of the challenge or the CYCLE. These can be craft, scarp, mixed media, recycling, made of various types of paper, it can be decoupage, embroidery, frivolous, knitted or crocheted, sewn, painted, drawn, etc. and even jewelry. We value people with passion, both those who are just beginning and those who have been creating for a very long time. 

8. Zgłoszona na wyzwanie praca, może brać udział w dowolnej ilości wyzwań. Nie stawiamy ograniczeń. Również nasze wyzwania możecie łączyć ze sobą, choć osobiście wolałybyśmy byście tego nie robili ;) 

8. A submitted job can take part in any number of challenges. We don't set limits. You can also combine our challenges with each other, although personally we would prefer you not to do so ;) 

9. Prace na wyzwanie należy zgłosić za pomocą "żabki" (inlinkz), która znajduje się na końcu wyzwania. Wymagana jest tam Wasza nazwa, następnie adres email, a także link przekierowujący do miejsca publikacji pracy. Link ma wskazywać bezpośrednio zgłoszoną pracę, a nie przekierowywać do całego bloga czy albumu z pracami. W przypadku problemów ze zgłoszeniem pracy, prosimy o podanie linku w komentarzu pod postem z wyzwaniem. 

9. The work for the challenge must be submitted using the "frog" (inlinkz), which is at the end of the challenge. It requires your name, then your email address, and a link to the job publication site. The link is supposed to indicate the submitted work directly, not redirect it to the whole blog or album with the works. In case of any problems with applying for a job, please provide a link in the comment under the challenge post. 

10. Uczestnik wyzwania na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp., jest zobowiązany do umieszczenia w treści postu banera wyzwania, do którego zgłasza swoją pracę wraz z aktywnym linkiem, przekierowującym do posta z ogłoszonym wyzwaniem na blogu Art Piaskownicy. Aktywny link nie obowiązuje w przypadku zgłoszeń z Instagrama, w zgłoszeniach tych należy oznaczyć w treści nasz instagramowy profil @artpiaskownica miło nam będzie jeśli praca zostanie ohasztagowana #artpiaskownica #artpiaskownicawyzwanie . Prosimy również o umieszczenie banera w poście na Instagramie – może być jako ostatnie zdjęcie w galerii posta. 

10. The participant of the challenge on his blog, website, FB, etc. is obliged to put in the content of the challenge banner, to which he submits his work with an active link, redirecting to the post with the announced challenge on the Art Piaskownica blog. An active link does not apply to instagram applications, in these applications it is necessary to mark our instagram profile @artpiaskownica in the content we will be glad if the work will be tagged #artpiaskownica #artpiaskownicawanie. Please also put the banner in the post on Instagram - it can be as the last photo in the post gallery.

Prościej:
Simpler:

Tworząc post na blogu należy w treści posta umieścić baner i aktywny link lub podlinkować baner. W zgłoszeniu należy przekopiować link do konkretnego, opublikowanego posta.

When creating a blog post, you need to put a banner and an active link in the post or link the banner. In the application, please copy the link to the specific, published post.

Tworząc post na Facebooku należy w treści posta umieścić baner i aktywny link. (Można w komentarzu pod zdjęciem zgłoszonej pracy.) Aby zgłosić taki post należy kliknąć w datę opublikowanego postu i ten link dodać w zgłoszeniu.

When you creating a Facebook post, you need to include a banner and an active link in the post content. (You can in the commentary below the photo of the submitted work.) To submit such a post, click on the date of the published post and add this link in the application.

Tworząc post na Instagramie, należy pobrać baner konkursu i dodać go wraz ze zdjęciem lub zdjęciami zgłaszanej pracy korzystając z funkcji "Dodaj wiele". W treści postu oznaczcie profil ArtPiaskownicy wpisując @artpiaskownica oraz dodajcie hasztagi (#artpiaskownica #artpiaskownicawyzwanie ) Skopiujcie link Waszego opublikowanego postu i dodajcie w zgłoszeniu.

When you creating an Instagram post, download the competition banner and add it along with the photo or photos of the submitted work using the "Add many" function. In the post content mark the ArtPiaskownica profile by entering @artpiaskownica and add hashtags (#artpiaskownica #artpiaskownicawyzwanie) Copy the link of your published post and add in the application.
 
11. Zgłoszenie pracy na nasze wyzwanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na naszym blogu, stronie fb, instagramie. A w przypadku wygranej opublikowanie jej na stronach społecznościowych naszych sponsorów.
 
11. Submitting a job for our challenge is tantamount to agreeing to publish it on our blog, fb page, instagram. And if you win, we publish it on our sponsors' social pages.


Osoby biorące udział w naszych wyzwaniach zobowiązują się
do przeczytania i przestrzegania poniższego regulaminu.
People taking part in our challenges commit themselves
to read and observe the following rules.

Na pasku bocznym znajdziecie nasze AKTUALNE WYZWANIA.  
You can find our current challenges on the right column of our blog. 
 

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! 
Join in and have fun!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP