sobota, 25 listopada 2023

MAŁE FORMY - zimowo-świąteczne ATC

Hej, hej! / Hey, hey!

Na koniec najprzyjemniejsze naszym zdaniem #wyzwanie.
Zadanie polega na wykonaniu minimum jednej karty ATC
o tematyce zimowo - świątecznej. Forma i technika dowolna.

Finally, in our opinion, the most enjoyable #challenge.
 
The task is to make at least one ATC card with a winter-Christmas theme.
Any form and technique
.

ATC (Artist Trading Card), czyli artystycznie wykonane karty kolekcjonerskie o wymiarach 2.5 x 3.5 cala. To jedna z małych form w scrapbookingu (podobnie jak calineczki), i jednocześnie jedna z niewielu o precyzyjnie określonych parametrach. Karta ma kształt prostokąta o wymiarach dokładnie 2,5×3,5 cala (8,9×6,4 cm). Dopuszczalne, chociaż rzadkie, jest stworzenie ATC o innym kształcie (np. owalnego), ale mieszczącego się w prostokącie tej konkretnie wielkości.

ATC (Artist Trading Card), which is artistically made trading cards with dimensions of 2. 5 x 3. 5 inches. It is one of the small forms in scrapbooking (just like cuttings), and at the same time one of the few with precisely defined parameters. The card has the shape of a rectangle measuring exactly 2. 5×3. 5 inches (8. 9×6. 4 cm). It is permissible, although rare, to create an ATC with a different shape (e. g. oval), but within a rectangle of this particular size.

A jeśli macie ochotę nieco bardziej zgłębić temat zapraszamy do przeczytania artykułu Tores,
w którym dokładnie opisuje co to takiego ATC ---> klik ...
And if you want to explore the subject a little more, we invite you to read the Tores article, which describes exactly what an ATC is  ---> klik ...
 

Uwaga! Jedno z Was ma szansę na zdobycie nagrody od naszego sponsora
- sklepu Craft Passion. Nagrodą jest zestaw świątecznych papierów scrapbookingowych 
"Christmas Tales" oraz Zestaw wykrojników gałązki z kuleczkami.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
Attention! One of you has a chance to win a prize from our sponsor
- Craft Passion store The prize is a set of Christmas scrapbooking papers
"Christmas Tales" and a set of twig dies with balls.
NOTE: shipping abroad at the winner's expense.


 
W taki sposób zadanie zinterpretowały nasze zdolne projektantki:
Here’s what our designers have come up with:
 
 

 
 
 
 
Na Wasze prace czekamy do Wigilii - 24 grudnia. Miłej zabawy :)
 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 
 
We are waiting for your works until Christmas Eve - December 24. Have fun :)

czwartek, 23 listopada 2023

Świąteczna wymiana - POCKET LETTERS "Anioły mają skrzydła" - lista

Mamy już listę osób, które zgłosiły się do udziału w naszej zabawie :)
Osoba wymieniona jako pierwsza robi upominek dla osoby
w kierunku której skierowana jest strzałka ;)
We already have a list of people who signed up to participate in our fun :)
The person named first makes a gift for the person
towards which the arrow is directed ;)


kigabet vel Ki <---> Marzena
Ania <---> Daria

PRZYPOMINAMY tematem wymiany jest pocket letters "Anioły mają skrzydła"
forma i interpretacja dowolna ale wykonana przez Was praca
nie powinna przekraczać formatu A5 tj. jego długość i szerokość. (Wysokość dowolna.) 
The subject of the exchange is pocket letters "Angels Have Wings"
form and interpretation any work done by you
should not exceed A5 format, i. e. its length and width. (Any height. )


UWAGA! Upominek wysyłamy obowiązkowo listem poleconym lub paczką! 
Wysyłamy go w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia 
- jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

ATTENTION! The gift must be sent by registered letter or parcel!
We ship it between 23rd November and 6th December
- it is a final and non-exceedable deadline.

niedziela, 19 listopada 2023

BOMBKA, dekoracja lub zawieszka na choinkę

Cześć :) / Hi:)
 
Rozpoczął się sezon świąteczny... i choć niemal każdy z Nas myśli już o przygotowaniach do Świąt, ubieraniu choinki, prezentach, spotkaniach z bliskimi.... to mamy nadzieję, że zechcecie dołączyć do zabawy w Art Piaskownicy. Nasze wyzwania poniekąd też pozwolą Wam się do nich przygotować.
 
The Christmas season has begun . . . and although almost all of us are already thinking about Christmas preparations, decorating the Christmas tree, gifts, meeting with loved ones. . . . we hope you will want to join the fun in Art Piaskownica. In a way, our challenges will also prepare you for them.
 
Temat na dziś BOMBKA, dekoracja lub zawieszka na choinkę.
Today's theme CHRISTMAS TREE BAUBLE, decoration or pendant on the Christmas tree.
 
 
Na wyzwanie należy przygotować dowolną w formie i kształcie bombkę, dekorację lub zawieszkę na choinkę. W pracy można wykorzystać stare świąteczne dekoracje i nadać im nowego charakteru /upcykling, recykling/ Technika dowolna. Temat pracy nie musi być zimowo - świąteczny bo dekoracje mogą mieć różny charakter a choinki bywają i tematyczne.

For the challenge, you should prepare any shape and shape bauble, decorations or Christmas tree pendant. At work you can use old Christmas decorations and give them a new character /upcycling,recycling/ In this case, the theme of the work does not have to be winter - Christmas because decorations can have different character and Christmas trees are sometimes thematic.

Do zdobycia jest fantastyczna nagroda od naszego sponsora 
- Art Story Karolina Bińkowska, BON na 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 
There is a fantastic prize to be won from our sponsor
- Art Story Karolina Bińkowska,
a VOUCHER for PLN 100 to spend in the store.
NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner.

A takie cudeńka stworzył nasz zespół. Prawda, że dziewczyny mają mega pomysły?
And that's the marvel our team created. Isn't it true that girls have mega ideas? 
 
 

 
Na Wasze prace czekamy do 18 grudnia.Ciekawi jesteśmy Waszych pomysłów.
 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 
We are waiting for your works until December 18th. We're curious about your ideas.
The rules of submitted challenges remain unchanged.
Detailed information can be found here ---> click 
 

środa, 15 listopada 2023

Świąteczna wymiana - POCKET LETTERS "Anioły mają skrzydła"

Hej, hej ... zapraszamy Was do wspólnej świątecznej zabawy.
Hey, hey... we invite you to join in the Christmas fun.

.................... Temat tegorocznej wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
pocket letters - Anioły mają skrzydła
pocket letters - Angels have wings
 

ZABAWA polega na wykonaniu 9 podobnych do siebie stylistycznie kart ATC,
które umieszcza się w specjalnych koszulkach z kieszonkami.
Forma i interpretacja dowolna.
Robimy tylko jeden zestaw dla naszej pary wymiankowej :)
/Więcej szczegół na końcu posta pod regulaminem./ 
 
The FUN consists in making 9 stylistically similar ATC cards,
which are placed in special T-shirts with pockets.
Any form and interpretation.
We are only making one set for our exchange couple 🙂
/More details at the end of the post under the regulations./

 
REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu /in-post, PP/
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
/in-post, PP/
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice. TEMAT pocket letters - Anioły mają skrzydła. Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".
3. Replacement involves performing work in any technique. THE SUBJECT IS pocket letters - Angels have wings. The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is the deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th November to 21st November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The summarising our exchange will be published on December 24. Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (one week)
23rd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)
 
---

jak przygotować pocket letters - krótka ściąga ;)
 
- tworzymy 9 kart spójnych tematycznie i kolorystycznie - zazwyczaj ozdabia się przednią część, a z tyłu wkłada się list i drobne upominki - karty dobrze umieścić w specjalnej "koszulce" - nie jest to wymóg konieczny - można zamiast tego przygotować 9 kart ATC + 9 kopert wielkości ATC stanowiących spójny "komplet"
- do koszulki warto dodać ozdobny akcent w postaci "zawieszki"
- z tyłu na jednej z kart umieszczamy tradycyjny opis jak na kartach ATC: tytuł pocket letters, nick, e-maile, datę ... na pozostałych nic
- z tyłu w jednej kieszonce umieszczamy list - u podstaw tej formy leży papierowa, pisana ręcznie korespondencja - może to być kilka słów od nas lub o nas - forma dowolna :)
- z tyłu, w pozostałych kieszonkach umieszczamy drobne "prezenty" - można włożyć: torebkę herbaty, próbkę taśmy ozdobnej (washi tape), kawałek wstążki, kawałek ozdobnego sznurka, odbite stemple do pokolorowania lub już pokolorowane, próbki kosmetyków lub perfum, kilka listków gumy do żucia, mały i płaski cukierek lub czekoladkę, kilka ozdobnych spinaczy biurowych do papieru, naklejki, chipboardy, różne wycięte ozdobnym dziurkaczem kształty, cekiny, ozdobne karteczki samoprzylepne (sticky notes), ozdobne znaczki pocztowe, tagi itp małe rzeczy - drobiazg, który ucieszy każdą scraperkę
 
uwaga! jak nie mamy specjalnej "koszulki" możemy przygotować dodatkowo 9 małych kopert wielkości ATC i tam umieścić te w/w drobiazgi.
 
how to prepare pocket letters - short download ;)

- we create 9 cards consistent thematically and color - usually decorate the front part, and insert a letter and small gifts on the back - the cards are well placed in a special "t-shirt" (foil packaging) - this is not a necessary requirement - you can instead prepare 9 ATC cards + 9 envelopes of ATC size constituting a consistent "set"
- to the foil packaging it is worth adding a decorative accent in the form of "hangers"
- on the back of one of the cards we put a traditional description like on ATC cards: title pocket letters, nickname, e-maile, date . . . on the others nothing
- on the back we put a letter in one pocket - at the base of this form lies paper, handwritten correspondence - it can be a few words from us or about us - any form :)
- on the back, in the other pockets we put small "gifts" - you can put: a tea bag, a sample of decorative tape (washi tape), a piece of ribbon, a piece of decorative string, reflected stamps for coloring or already colored, samples of cosmetics or perfume, a few sheets of chewing gum, a small and flat candy or chocolate, a few decorative paper clips, stickers, chipboards, cut with decorative punch shapes, sequins, decorative cards sticky notes, decorative postage stamps, tags, etc. small things - little things that will delight every scraper

note! as we do not have a special "t-shirt" 
(foil packaging) we can prepare additionally 9 small envelopes of ATC size and put these little things there.

poniedziałek, 13 listopada 2023

BOXES - opakowanie na prezent świąteczny

Witajcie! / Hello!

Pakujecie sami prezenty świąteczne, czy idziecie na łatwiznę
i kupujecie gotowe pudełeczka w sklepie?

  Dzisiejsze wyzwanie ma zachęcić Was do kreatywnego spojrzenia
na tę banalną z pozoru rzecz, jaką jest 

OPAKOWANIE NA PREZENT ŚWIĄTECZNY

Do you pack your own Christmas presents, or do you go for a break?
And you buy ready-made boxes at the store?

 Today's challenge is to encourage you to take a creative look
to this seemingly banal thing that is

PACKAGING FOR CHRISTMAS GIFT 

Bo niezależnie od tego czy wręczamy jakiś drobiazg, czy kosztowną rzecz
ładnie zapakowany prezent nadaje mu wyjątkowego charakteru.
Because whether we're handing out a little something or an expensive thing,
nicely wrapped gift gives it a unique character.

Na wyzwanie należy przygotować dowolne w formie i kształcie opakowanie, w środku, którego pokażecie PREZENT (Nie jest to obowiązkowe!). W pracy można wykorzystać gotowe pudełka, ale możecie też stworzyć swoje własne oryginalne opakowanie. Jeżeli zdecydujecie się na exploding box pamiętajcie by w środku dodatkowo umieścić małe pudełeczko na prezent! W wyzwaniu tym dopuszcza się opakowania z różnych tworzyw. Nie musi to być karton, czy papier. Temat dowolny.

For the challenge, you should prepare any form and shape packaging, inside which you will show a GIFT (it is not obligatory!). At work, you can use ready-made boxes, but you can also create your own original packaging. If you decide to use an exploding box, remember to additionally put a small gift box inside! Packaging made of various materials is allowed in this challenge. It doesn't have to be cardboard or paper. Any topic.

Sponsorem tego wyzwania jest nasza projektantka Ksenia z Pracowni przy Leśnej. 
Nagrodą będą trzy zestawy ręcznie wykonanych przez nią kwiatów.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of this challenge is our designer Ksenia from Pracownia przy Leśna.
The prize will be a set of handmade flowers.
NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner.


"Moje kwiaty powstają z pasji i miłości do natury. Każdy kwiatuszek jest wykonany z materiału i świetnie sprawdzi się w każdym projekcie. Kwiaty wykonuję już od kilku lat, ale te z materiału wyjątkowo skradły moje serce. Chciałabym, aby te piękne kwiaty urozmaici i wzbogaci Wasze prace."
"My flowers are born out of passion and love for nature. Each flower is made of material and will work great in any project. I have been making flowers for several years, but the ones made of the material stole my heart. I would like these beautiful flowers to diversify and enrich your works. " 

A to nasze pomysły na opakowania prezentowe:
These are our gift packaging ideas:
 
 
 
 
 
 
 
Na Wasze prace czekamy do 12 grudnia! Miłej zabawy.
 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 
   
We are waiting for your works until December 12! Have fun.
The rules for submitting works remain unchanged. Detailed information can be found here ---> click 

wtorek, 7 listopada 2023

CARDS – KARTKA ŚWIĄTECZNA i/lub zimowa

Witajcie!/ Hello!

Listopadowe wieczory to czas intensywnego tworzenia świątecznych i zimowych kartek. 
Zapraszamy Was, zatem do wspólnego kartkowania z nami.

November evenings are a time of intensive creation of Christmas and winter cards.
We invite you, therefore, to share with us. 

Przygotuj dowolną kartkę świąteczną i/lub zimową.
Może być "na płasko" - taka do koperty, albo 3D, lub jakaś w nietypowym kształcie czy formie.
Wszystkie chwyty dozwolone... tylko potem koniecznie pochwal się nią z nami.

Prepare any Christmas and/or winter card. It can be "flat" - like an envelope, or 3D, or something in an unusual shape or form. All tricks allowed. . . only then be sure to brag about it with us.

Święta to taki fajny czas, by podarować komuś tę odrobinę magii w pisanym słowie ... i nie tylko.
Christmas is such a nice time to give someone that little bit of magic in the written word . . . and more.

Najciekawsza naszym zdaniem KARTKA otrzyma nagrodę, 
którą ufundował sklep Rapakivi. Do wygrania jest paczka niespodzianka.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 
 
In our opinion, the most interesting CARD will receive a prize,
founded by Rapakivi. There's a surprise package to win.
 
NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner.
 

Spójrzcie na inspiracje naszego DT:
Take a look at the inspirations of our DT:
  
 


 
  

 Na Wasze prace czekamy do 6 grudnia. Miłego tworzenia!
You have time until December 6 to submit your work. Enjoy creating!

 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 
The rules for submitting works remain unchanged. Detailed information can be found here ---> click 

środa, 1 listopada 2023

TEMAT "w świątecznym klimacie"

Hej, hej ... gotowi na zabawę z nami?
Mamy nadzieję, że tak i zapraszamy na pierwsze wyzwanie.

Hey, hey. . . ready to play with us?
We hope so and invite you to the first challenge.

 TEMAT "w świątecznym klimacie"
THEME "in the Christmas atmosphere"

Za oknami jeszcze jesień, ale na naszych biurkach już pojawiają się pierwsze świąteczne projekty. To intensywny czas, więc mamy dla Was na początek temat łatwy i przyjemny, dający duże pole manewru zarówno pod względem tematu jak i stylu.

Behind the windows is still autumn, but on our desks already appear the first Christmas designs. It’s an intense time, so we have for you an easy and enjoyable theme, giving you a lot of room for manoeuvre both in terms of theme and style. 

Ale uwaga! Na to wyzwanie wykonujecie pracę w formie: LO/scrap,
blejtram, panel, Art Journal, Junk Journal lub Travel Journal, grudniownik, album.  

But beware! For this challenge you do work in the form of: LO/scrap, stretcher, panel, Art Journal, Junk Journal or Trawel Journal, December, album.

Praca powinna zawierać koniecznie motywy zimowo - świąteczne, najlepiej też zdjęcia pochodzące z tego okresu. To wyzwanie to taka okazja by zrobić może nawet bardziej sobie samemu prezent.

The work should necessarily include winter - Christmas motifs, preferably also photos from this period. This challenge is an opportunity to make maybe even more of a gift to yourself.

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 

The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

 
 Inspiruje oczywiście nasz team:
Of course, our team inspires:
 
 
Retro Wariacje /Art Journal/
                                                 

Idaho /dekoracyjny panel/
 

made by Aluu /świąteczny album/
 
 
 kigabet vel Ki  /layout/
 
 
Zębianka /layout/

Na zgłoszenie pracy macie czas do 30 listopada.
Nie ukrywamy, że z niecierpliwością czekamy na Wasze prace. Miłej zabawy.
 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 

You have until November 30th to apply.
We do not hide that we are looking forward to your work. Have fun.