niedziela, 15 maja 2022

Wiosenna wymiana - ZAKŁADKA

Hej, hej ... mamy już połowę maja więc co powiecie na wiosenną wymianę?
Hey, hey ... it's mid-May, how about a spring swap?


.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
ZAKŁADKA do książki
bookmark
 

forma i interpretacja dowolna
ale wykonana przez Was praca nie powinna przekroczy formatu A5.
You can have any interpretation and use any form,
but your artwork shouldn't be bigger than A5 size.

REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie.
Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: wiosenna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: spring AP replacement

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie. TEMAT ZAKŁADKA do książki. Wykonana przez Was praca nie powinna przekraczać formatu A5. Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".

3. The task is to do any project in any technique. THEME BOOKMARK to a book. Your artwork shouldn't be bigger than A5 size. The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 maja. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th May. The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 maja, a 6 czerwca - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We send the gift between May 23 and June 6
- it is a final and non-extendable date.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 maja do 21 maja do północy.
(Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th May to 21st May until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 30 czerwca br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 30 June

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 czerwca. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 June.

w tytule wpisujemy: nick + wiosenna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + spring AP replacement

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 30 czerwca. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

The summarising our exchange will be published on June 30.
Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15 maja informacja na blogu
15-21 maja - zgłoszenia (tydzień)
23 maja - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
6 czerwiec - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
30 czerwiec - prezentacja prac :)

TIMETABLE
On May 15, information on the blog
May 15-21 - applications (week)
May 23 - draw (the list will be published on the blog),
sending addresses, project implementation (two weeks)
June 6 - REMEMBER;) Deadline for sending the letter!
June 30 - presentation of works :)

 

10 komentarzy:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP