środa, 15 listopada 2023

Świąteczna wymiana - POCKET LETTERS "Anioły mają skrzydła"

Hej, hej ... zapraszamy Was do wspólnej świątecznej zabawy.
Hey, hey... we invite you to join in the Christmas fun.

.................... Temat tegorocznej wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
pocket letters - Anioły mają skrzydła
pocket letters - Angels have wings
 

ZABAWA polega na wykonaniu 9 podobnych do siebie stylistycznie kart ATC,
które umieszcza się w specjalnych koszulkach z kieszonkami.
Forma i interpretacja dowolna.
Robimy tylko jeden zestaw dla naszej pary wymiankowej :)
/Więcej szczegół na końcu posta pod regulaminem./ 
 
The FUN consists in making 9 stylistically similar ATC cards,
which are placed in special T-shirts with pockets.
Any form and interpretation.
We are only making one set for our exchange couple 🙂
/More details at the end of the post under the regulations./

 
REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu /in-post, PP/
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
/in-post, PP/
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice. TEMAT pocket letters - Anioły mają skrzydła. Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".
3. Replacement involves performing work in any technique. THE SUBJECT IS pocket letters - Angels have wings. The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is the deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th November to 21st November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The summarising our exchange will be published on December 24. Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (one week)
23rd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)
 
---

jak przygotować pocket letters - krótka ściąga ;)
 
- tworzymy 9 kart spójnych tematycznie i kolorystycznie - zazwyczaj ozdabia się przednią część, a z tyłu wkłada się list i drobne upominki - karty dobrze umieścić w specjalnej "koszulce" - nie jest to wymóg konieczny - można zamiast tego przygotować 9 kart ATC + 9 kopert wielkości ATC stanowiących spójny "komplet"
- do koszulki warto dodać ozdobny akcent w postaci "zawieszki"
- z tyłu na jednej z kart umieszczamy tradycyjny opis jak na kartach ATC: tytuł pocket letters, nick, e-maile, datę ... na pozostałych nic
- z tyłu w jednej kieszonce umieszczamy list - u podstaw tej formy leży papierowa, pisana ręcznie korespondencja - może to być kilka słów od nas lub o nas - forma dowolna :)
- z tyłu, w pozostałych kieszonkach umieszczamy drobne "prezenty" - można włożyć: torebkę herbaty, próbkę taśmy ozdobnej (washi tape), kawałek wstążki, kawałek ozdobnego sznurka, odbite stemple do pokolorowania lub już pokolorowane, próbki kosmetyków lub perfum, kilka listków gumy do żucia, mały i płaski cukierek lub czekoladkę, kilka ozdobnych spinaczy biurowych do papieru, naklejki, chipboardy, różne wycięte ozdobnym dziurkaczem kształty, cekiny, ozdobne karteczki samoprzylepne (sticky notes), ozdobne znaczki pocztowe, tagi itp małe rzeczy - drobiazg, który ucieszy każdą scraperkę
 
uwaga! jak nie mamy specjalnej "koszulki" możemy przygotować dodatkowo 9 małych kopert wielkości ATC i tam umieścić te w/w drobiazgi.
 
how to prepare pocket letters - short download ;)

- we create 9 cards consistent thematically and color - usually decorate the front part, and insert a letter and small gifts on the back - the cards are well placed in a special "t-shirt" (foil packaging) - this is not a necessary requirement - you can instead prepare 9 ATC cards + 9 envelopes of ATC size constituting a consistent "set"
- to the foil packaging it is worth adding a decorative accent in the form of "hangers"
- on the back of one of the cards we put a traditional description like on ATC cards: title pocket letters, nickname, e-maile, date . . . on the others nothing
- on the back we put a letter in one pocket - at the base of this form lies paper, handwritten correspondence - it can be a few words from us or about us - any form :)
- on the back, in the other pockets we put small "gifts" - you can put: a tea bag, a sample of decorative tape (washi tape), a piece of ribbon, a piece of decorative string, reflected stamps for coloring or already colored, samples of cosmetics or perfume, a few sheets of chewing gum, a small and flat candy or chocolate, a few decorative paper clips, stickers, chipboards, cut with decorative punch shapes, sequins, decorative cards sticky notes, decorative postage stamps, tags, etc. small things - little things that will delight every scraper

note! as we do not have a special "t-shirt" 
(foil packaging) we can prepare additionally 9 small envelopes of ATC size and put these little things there.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP