czwartek, 7 listopada 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Warszawa

Dziś kolejne wyzwanie z cyklu podróżniczego
i tym razem zabieramy Was do stolicy Polski - Warszawy.
Today next challenge in our travel cycle 
and this time we want to take you to capital city of Poland - Warsaw.


Miasto stołeczne Warszawa największe miasto kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Prawa miejskie uzyskała przed 1300 r. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.
 
The capital city of Warsaw, the largest city in the country, located in its central-eastern part, in the Central Mazovian Lowland, Mazovia, on the Vistula. It obtained city rights before 1300. After 1596, the royal court and central offices were moved to Warsaw, and in 1611 King Sigismund III Vasa lived permanently in the expanded Royal Castle. Place of deliberations of general assemblies of the Mazowieckie voivodship and of the land assemblies of Warsaw from the 16th century to the first half of the 18th century.

Wojenne losy Warszawy były bardzo tragiczne. 1 września 1939 niemiecka Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie miasta. Bohaterska obrona z dużym udziałem ludności cywilnej trwała do 28 września. Warszawa stała się siedzibą władz dystryktu warszawskiego, jednej z czterech jednostek administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa. Celem Niemców było całkowite zgermanizowanie miasta. W październiku 1940 utworzono getto w celu masowej eksterminacji Żydów.  Ogromną część ludności żydowskiej wywieziono i wymordowano w obozie zagłady w Treblince. W 1943, po powstaniu w gettcie, zostało ono zlikwidowane. Terror okupanta niemieckiego z jednej i niebezpieczeństwo ekspansji dyktatury stalinowskiej z drugiej strony były powodem zorganizowania przez AK w ramach akcji „Burza” powstania warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i objęło całą lewobrzeżną Warszawę. Trwało ono 63 dni, oprócz powstańców z okupantem bohatersko walczyła także znaczna część ludności cywilnej. O upadku zdecydowała oprócz dostatecznego braku pomocy z zewnątrz, wzmożona eksterminacja ludności cywilnej przez nazistów (m.in. rzezie na Woli i Ochocie). Po kapitulacji powstania, Niemcy systematycznie niszczyli zabudowę miasta. W 1944 ze względu na zniszczenia rozważano przeniesienie stolicy państwa do Krakowa, Łodzi lub Poznania. Decyzja taka jednak nie zapadła a w grudniu 1944 w Lublinie podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy.
 
The wartime fate of Warsaw was very tragic. On September 1, 1939, the German Luftwaffe began bombing the city. The heroic defense with a large participation of the civilian population lasted until September 28. Warsaw has become the seat of the Warsaw District authorities, one of the four administrative units of the General Government. The Germans' goal was to Germanise the city completely. In October 1940, a ghetto was created for the mass extermination of Jews. A large part of the Jewish population was taken away and murdered in the Treblinka extermination camp. In 1943, after the ghetto uprising, it was liquidated. The terror of the German occupier on the one hand, and the danger of the expansion of the Stalinist dictatorship on the other, were the reason for the AK organizing the Warsaw Uprising as part of the "Burza" campaign, which broke out on August 1, 1944 and took over the entire left bank of Warsaw. It lasted 63 days, apart from the insurgents, a significant part of the civil population also fought heroically against the occupier. Apart from a sufficient lack of outside help, the fall was decided by the extermination of civilians by the Nazis (including slaughter in Wola and Ochota). After the capitulation of the uprising, the Germans systematically destroyed the city's buildings. In 1944, due to destruction, the transfer of the capital to Kraków, Łódź or Poznań was considered. However, this decision was not made and in December 1944 a resolution was adopted in Lublin to rebuild Warsaw.
 
Po wojnie Warszawa stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. W pełni historycznie odbudowano Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski wraz z okolicami i większość pojedynczych obiektów. W pozostałych przypadkach budowano w duchu modernizmu i socrealizmu, czego przykładem jest Pałac Kultury i Nauki. Odbudowano mosty, unowocześniono sieć transportową. Kolejne inwestycje prowadzono w dalszych latach. Warszawa otrzymała sieć nowych arterii komunikacyjnych, wzniesiono Dworzec Centralny. Nastąpiła silna industrializacja i urbanizacja. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. 

After the war, Warsaw became the main administrative and political center of the country. The Old and New Towns, the Royal Route together with the surrounding areas and most individual buildings were completely rebuilt historically. In other cases, they were built in the spirit of modernism and socialist realism, as exemplified by the Palace of Culture and Science. The bridges were rebuilt and the transport network modernized. Further investments were carried out in subsequent years. Warsaw received a network of new communication arteries, the Central Station was built. Strong industrialization and urbanization took place. Warsaw is an important scientific, cultural, political and economic center. Here are the headquarters of, among others The President of the Republic of Poland, the Sejm and Senate, the Council of Ministers and the National Bank of Poland.

Herbem Warszawy jest wizerunek syreny. Pomnik Warszawskiej syrenki znajduje się na Starówce jak również na Powiślu. Innym znanym pomnikiem jest Pomnik Małego Powstańca. Charakterystycznymi budowlami i budynkami są Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Kolumna Zygmunta, Pałąc Kultury i Nauki ale także nowoczesne wieżowce.
 
The coat of arms of Warsaw is the image of a mermaid. The Warsaw Mermaid monument is located in the Old Town as well as in Powiśle. Another famous monument is the Monument of the Little Insurgent. The characteristic buildings and buildings are the Royal Castle, Palace in Wilanów, Sigismund's Column, Palace of Culture and Science but also modern skyscrapers.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice (nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do naszej stolicy, jej historii lub charakterystycznego elementu. Napiszcie też co Was zainspirowało.
To take part in the challenge you need to create any project in any technique (not only on paper), which will refer to our capital city, it's history or characteristic element. Please also write what specifically inspired you.

A tak zinterpretowało temat nasze DT:
And this is interpretation of challenge topic by our DT:

Inka-art 
 

 Retro Wariacje przygotowała iście listopadową kartkę nawiązującą do szarości życia dopadającej czasem każdego mieszkańca dużego miasta z socjalistycznym symbolem Warszawy w roli głównej:
Retro Wariacje prepared a truly November card referring to the gray of life, sometimes catching every inhabitant of a big city with the socialist symbol of Warsaw in the main role:


kigabet vel Ki - zaprojektowała pocztówkę z Warszawską SyrenąNa wasze prace czekamy do 6 grudnia. Miłej zabawy!
We are waiting for your work until December of 6th. Have fun!


3 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP