piątek, 19 stycznia 2018

STYLE - Steampunk - edycja sponsorowana

Cześć wszystkim! Dzisiejsze wyzwanie jest dla mnie bardzo relaksujące, bo to mój ulubiony styl.
Przedstawiam wam Steampunk ! 
Hello everyone! Todays challenge is very relaxing for me, because it's my favorite style.
Let me introduce you Steampunk!


Steampunk – nurt stylistyczny w kulturze (literatura, film, komiks, moda), odmiana fantastyki naukowej, boczna gałąź cyberpunku. Nazwa pochodzi od słowa „steam” czyli pary i nawiązuje stylistyką, estetyką i techniką do maszyn parowych „epoki pary”, epoki wiktoriańskiej[1]. Inaczej niż w cyberpunku, technika otaczająca bohaterów nie jest oparta na elektronice lecz na mechanice (np. odpowiednikiem komputera jest maszyna różnicowa)[1]. Charakterystyczne dla steampunku zainteresowanie rozwojem techniki często prowadzi do kreowania wynalazków nieznanych w naszej historii, dlatego nurt ten bywa zaliczany do tzw. historii alternatywnych. Akcja utworów steampunkowych przeważnie rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej – erze rewolucji technicznej, wieku pary (stąd nazwa gatunku: steam, ang. – para). Steampunk nawiązuje do twórczości ojców fantastyki: Juliusza Verne’a, Herberta George’a Wellsa czy Marka Twaina.
Co to jest steampunk?
Samo słowo powstało z połączenia steam – czyli pary, która stała się symbolem wieku XIX, wieku wynalazków, nazywanego również wiekiem żelaza i pary – oraz punku – spoglądającego na epokę wiktoriańską z punkową przekorą i ironią oraz świadomością ludzi z przełomu XX i XXI wieku. Bywa też określany wiktoriańskim science-fiction, które stało się popularne dzięki komiksom, grom komputerowym czy filmom. Jak obrazowo określił to scenograf Roger Morgan steampunk jest „snem przeszłości o przyszłości”.
Cechy charakterystyczne stylu steampunk:
stal, miedź, koła zębate zegarków, elementy wyposażenia XIX-wiecznego laboratorium, lampy naftowe szkło i drewno – to tylko część przedmiotów charakterystycznych dla stylu steampunkowego. Stworzenie całego wnętrza utrzymanego w tej stylistyce nie jest proste. Po pierwsze: nie każdy będzie dobrze czuł się w otoczeniu, gdzie spod stołu wystają np. koła zębate, po drugie: steampunk jest dominujący oraz wymagający i niełatwo zestawić go z wyposażeniem z innej bajki. Po trzecie wreszcie: jeśli faktycznie chcielibyśmy stworzyć wnętrze utrzymane w stylu steampunk, przygotujemy się na spore wydatki. Najprostsze miedziane półki, ze względu na cenę tego tworzywa, mogą kosztować znacznie więcej niż standardowy regał. Zwolennicy tego typu rozwiązań doceniają jednak, że w wyniku współpracy z dobrym wykonawcą i realizacji dobrych projektów, powstają przedmioty z duszą, odmienne od współczesnej maszynowej wytwórczości. Częściowo wywodzi się to hasła ideologii punkowej „Do-It-Yourself”, dziś będącej synonimem majsterkowania.

Steampunk - a stylistic trend in culture (literature, film, comics, fashion), a variety of science fiction, a side branch of cyberpunk. The name comes from the word "steam" or steam and refers to the stylistics, aesthetics and technique for steam machines of the "couple's era", the Victorian era. Unlike in cyberpunk, the technology surrounding the heroes is not based on electronics but on mechanics (eg the computer's equivalent is a differential machine). Characteristic for steampunk interest in the development of technology often leads to the creation of inventions unknown in our history, which is why this trend is classified as so-called. alternative history. The action of steampunk songs usually takes place in the Victorian era - the era of the technical revolution, the age of steam (hence the name of the genre: steam, English - steam). Steampunk refers to the works of fantasy fathers: Juliusz Verne, Herbert George Wells and Mark Twain.
What is steampunk?
The word itself arose from a combination of steam - a pair that became a symbol of the nineteenth century, a century of inventions, also called the age of iron and steam - and punk - looking at the Victorian epoch with punk defiance and irony and the awareness of people from the turn of the 20th and 21st century. It is also known as Victorian science fiction, which has become popular thanks to comic books, computer games and movies. As Roger Morgan steadily described, Roger Morgan is a "dream of the future".
Characteristics of the steampunk style:
steel, copper, gears, watches, elements of 19th-century laboratory equipment, oil lamps, glass and wood - these are only some of the objects characteristic of steampunk style. Creating the whole interior maintained in this style is not easy. First of all: not everyone will feel well in the surroundings where, for example, gears protrude from the table, secondly: steampunk is dominant and demanding and it is not easy to combine it with equipment from another fairy tale. Thirdly, finally: if we would like to create a steampunk style interior, we will prepare for a lot of expenses. The simplest copper shelves, due to the price of this material, can cost much more than a standard bookcase. Proponents of this type of solutions, however, appreciate that as a result of cooperation with a good contractor and the implementation of good projects, objects are created with a soul, different from modern machine manufacture. This is partly derived from the slogan of the Do-It-Yourself ideology, which today is a synonym of  DIY.

A tak oto poradził sobie z tematem wyzwania nasz kreatywny Team: 
And this is how our creative team has worked with this style:

 przygotowała skrzyneczkę ze śrubkami
prepared box but with screws 


Beata  
także przygotowała skrzyneczkę z trybikami
also prepared a box with gears


postanowiła ozdobić kubek na pędzle
decided to altered cup for brushes


przygotowała pracę " Zatrybił człowiek"


przygotowała wspaniałą kanwę z zegarami i trybikami
create a canva with clocks and gears


I na końcu ja Reniferove  

również przygotowałam skrzyneczkę ozdobioną wszystkim
And at last me, I also prepared box decorated with everything
g

Sponsorem tego wyzwania jest Retro Kraft Shop
a nagrodą jest bon o wartości 50 zł na zakupy z darmową wysyłką! 
And the sponsor of this challenge is Retro Kraft Shop 
a prize is bon 50 zł to spent with free delivery !


Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 lutego, przyłączcie się do naszej zabawy!
We wait for your work until 18th February, join us and have fun!

3 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP