poniedziałek, 19 października 2020

ZNAKI ZODIAKU - Skorpion

Witajcie! /Hello!

 Przed nami kolejny znak zodiaku: SKORPION.
Another sign of the zodiac Scorpio is ahead of us. 
 

Skorpion () (łac. Scorpio) – ósmy astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 210° a 240° długości ekliptycznej. Wypada to między 22/23 października a 21/22 listopada – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 24 października a 23 listopada. Znak Skorpiona przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku. Skorpion kojarzony był z pierwotną wodą i z pierwotnym źródłem narodzin oraz z piekłem i śmiercią. Znak pochodzi z Babilonii. W 46 roku p.n.e. po reformie kalendarza przez Juliusza Cezara okres jego panowania został podzielony na rzecz znaku Wagi.

Według nauk astrologicznych Skorpion przebywał pod wpływem Marsa i Plutona. Związek z bogiem piekieł umacniał się poprzez pozycje Antaresa (Gwiazdy Duchów) na południowym krańcu Drogi Mlecznej. Kabaliści łączyli go z XIII arkanem Tarota, Śmiercią. Należał do znaku trygonu wodnego i był nocnym domem Marsa. Wiązano z nim mity gdzie występowały Izyda, Artemida, Orion i Herkules oraz bohaterowie astralni Wężownik i Faeton.
 
Scorpio () (Latin Scorpio) - the eighth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to people born during the observation of the Sun in this sign, that is, in the ecliptic section between 210° and 240° of the ecliptic longitude. This falls between October 22/23 and November 21/22 - the exact timeframe depends on the year. Sometimes conventional boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868–1932) it was the period between October 24 and November 23. The sign of Scorpio is also attributed to people born during the rising of this sign. Scorpio was associated with primordial water and the primal source of birth, and with hell and death. The sign comes from Babylon. In 46 BCE after the calendar reform by Julius Caesar, the period of his reign was divided in favor of the sign of Libra.
 
According to astrological science, Scorpio was under the influence of Mars and Pluto. The relationship with the god of hell was strengthened through the position of Antares (the Spirit Star) at the southern end of the Milky Way. Kabbalists linked him with the XIII Tarot arcane, Death. It belonged to the water trigon sign and was the night home of Mars. Myths were associated with him where Isis, Artemis, Orion and Hercules and the astral heroes Ophiuchus and Phaeton appeared.
 
Charakterystyczne cechy tego znaku to:
The distinctive features of the sign:

Pora roku: Jesień
Season: Autumn
Pomyślny dzień: czwartek
Lucky day:Thursday
Szczęśliwe liczby: 2,7,9
Lucky numbers: 2,7,9
Żywioł - Woda
Element: Water
Planeta rządząca - Mars, Pluton
Ruling planet -Mars, Pluto
Szczęśliwy kolor - brązowy, granat, purpurowy, czarny
Lucky colors:brown, garnet, purple, black
Kamień szlachetny - obsydian, jaspis, hematyt, agat, ametyst
Gemstone: obsidian, jasper, hematite, agate, amethyst
Metal - żelazo, rad
Metal - iron, rad
Zapachy - wrzos, głóg, rezeda
Scent: heather, hawthorn, rezeda
Rośliny - wilcza jagoda, amarylis, brzoza
Plants - nightshade, amaryllis, birch
Kraje - Norwegia, Maroko, Tybet
Countries - Norway, Morocco, Tibet
Znaki zgodne: Rak, Koziorożec, Ryby
Compatible signs: Rak, Koziorożec, Ryby
Znaki niezgodne: Bliźnięta, Waga
Incompatible signs: Gemini, Libra
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Skorpiona. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Scorpio symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with:
 
 
 


 
 
 

 
 
Na wasze prace czekamy do 18 listopada. Miłej zabawy.
We are waiting for your artwork until November18th. Have fun.

 

2 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP