czwartek, 15 listopada 2018

Świąteczna wymiana - kartka na Boże Narodzenie

 Hej, hej ... zapewne u Was już powoli powstają kartki na Boże Narodzenie?
Jeśli tak, to koniecznie przeczytajcie ten post i dołączcie do zabawy z nami :)
Hey, hey ... you're probably slowly getting Christmas cards?
If so, then be sure to read this post and join the fun with us :)


W tamtym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy Was do wspólnej wymiany. W tym roku NASZA ZAŁOGA RÓWNIEŻ PONAWIA TO ZAPROSZENIE - zapraszamy  Ciebie ... i Ciebie Drogi Czytelniku. Jeśli masz ochotę podzielić się z kimś swoja pasją, oraz sprawić komuś radość wysyłając do Niego świąteczną kartkę nie zwlekaj. Zapisz się już dziś!
 
Last year, for the first time, we invited you to a joint exchange. This year OUR CREW ALSO SAVES AN INVITATION - we invite you ... and you Dear Reader. If you want to share your passion with someone and give someone happiness by sending a Christmas card to him, do not hesitate. Join today!

Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
KARTKA NA BOŻE NARODZENIE
CHRISTMAS CARD


REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post I should express I want to take part in the play. Then we send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you are using
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to sending a letter abroad

In the title we enter: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu kartki świątecznej na Boże Narodzenie w dowolnej technice i formie. Nie narzucamy też jej kształtu, ale prosimy o to by kartka nie była zrobiona "na ostatnią chwilę". Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?". Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.

3.The exchange consists in making a Christmas card for any form and technique. We do not impose its shape, but we ask that the card should not be made "for the last moment". Think about it this way: "What would I want to get?" Exchange is fun, but it should not be harmful to anyone.

4. List wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Wysyłamy go w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is a deadline and not a deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. The records are from now on, 15th November to 21nd November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej kartki na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letterwill be asked to send a photo of the received card to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December at the latest.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The post will summarize our fun will be published on December 24. Until then, we do not show anywhere in our work, like the pictures and the gift received.  

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (week)
23nd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)

wtorek, 13 listopada 2018

KOLORY - czarny + szary + biały

Witajcie :-)
Nadszedł czas na kolejne wyzwanie z cyklu KOLORY. Nasza dzisiejsza propozycja to zestawienie najbardziej klasycznych barw czyli czerni i bieli ze wszystkimi szarymi odcieniami będącymi efektem ich połączenia.
Welcome :-)
The time has come for the next challenge from the COLORS cycle. Our today's proposal is a combination of the most classic colors, black and white with all gray shades being the effect of their combination.


Nie da się ukryć że kolory wpływają na nasze emocje a oprócz cech wizualnych określają również naszą osobowość.  W życiu codziennym każdy z nich jest symbolem lub skojarzeniem i w określony sposób wpływa na nasze samopoczucie i zachowanie. Zobaczmy zatem co oznaczają dwa podstawowe i najbardziej kontrastowe kolory w całej gamie i różnorodności barw otaczającego nas świata :-)

It is impossible to hide that colors affect our emotions and, in addition to visual characteristics, also define our personality. In everyday life, each of them is a symbol or association and in a certain way affects our mood and behavior. Let's see what the two basic and most contrasting colors mean in the whole range and the diversity of colors of the world around us :-)

CZERŃ
Technicznie nie jest to kolor, a jego brak. Symbol elegancji, luksusu, szykowności (np garnitury, mała czarna) oraz nowoczesności. Wykorzystywany jest tam, gdzie trzeba podkreślić powagę, tajemnicę, kompetencję lub autorytet . W kręgach chrześcijańskich kojarzony także z żałobą i śmiercią.  Charakteryzuje osoby o mocnym charakterze, zdecydowane, pewne siebie i stanowcze.

BLACK
Technically, it's not a color, it's not. Symbol of elegance, luxury, chic (eg suits, little black) and modernity. It is used where you have to emphasize seriousness, mystery, competence or authority. In Christian circles, associated with mourning and death. It characterizes people with strong character, determined, self-confident and firm.

BIEL
To połączenie wszystkich kolorów. Jest najjaśniejszą z barw. Biały to uniwersalny kolor symbolizujący pokój i czystość. Kojarzony jest z prawdomównością, prostotą, dobrem, jasnością, niewinnością i poddaniem jak również przestrzennością i brakiem ograniczeń. 

WHITE
It's a combination of all colors. It is the brightest of colors. White is a universal color symbolizing peace and purity. It is associated with truthfulness, simplicity, goodness, clarity, innocence and submission as well as spaciousness and lack of limits

W malarstwie czerń i biel postrzega się jako tzw kolory neutralne.
Mieszanina tych dwóch barw  - bieli i czerni, tworzy całą gamę odcieni szarości. 
Dzisiaj zachęcamy Was do podjęcia wyzwania i stworzenia prac z powyższą gamą kolorystyczną. Zanim jednak poznamy Wasze propozycje, chcemy przedstawić Wam nasze inspiracje.

In painting, black and white are perceived as so-called neutral colors.
A mixture of these two colors - white and black, creates a whole range of shades of gray.
Today, we encourage you to take up the challenge and create works with the above color range.

Inna Luppa
 wykorzystała czarno - białe wzory kwiatowe do ozdobienia dzbanka
used black and white flower designs to decorate the jug


Hania / Yasmine (projektantka slepu Craft O' Clock)
wykonała album harmonijkowyInka-art
stworzyła klimatyczny lampion świąteczny
created a climatic Christmas lantern
 

Agnieszka / Chanya13 (projektantka slepu Craft O' Clock)
 przygotowała notes na drobne zapiski

 
 

  kigabet vel Ki
narysowała rysunek ołówkiem
she drew a pencil drawing

wykonała pudełko na zdjęcia w formie aparatu z shaker boxem
she made a box for photos in the form of a camera with a shaker box


Joanna/Łapkodzieło (projektantka slepu Craft O' Clock)
postawiła na ramkę na zdjęcia


  kigabet vel Ki
zaprojektowała księżycowy" łapacz snów" dla córki


wykonała kartkę świąteczną pełną magii i tajemniczości
she made a Christmas card full of magic and mystery
 
Emi
zrobiła dekorację świąteczną na parapet
 she made a Christmas decorationA teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy i czekamy na liczny udział w wyzwaniu.
Nagrodą za najbardziej kreatywny projekt jest bon zakupowy ufundowany przez naszego
Sponsora - Sklep Craft -O-Clock 

And now we invite you to play together and we are waiting for a lot of participation in the challenge.
The reward for the most creative design is a shopping voucher funded by our company
Sponsor - Shop Craft -O-Clock


Czekamy na Wasze prace przez cały miesiąc i życzmy dobrej zabawy :-)
We look forward to your work for a whole month and wish you lots of fun :-)

sobota, 10 listopada 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Hollywood - wyniki

Witajcie!
Hello!

Pora na wyniki październikowej edycji cyklu "Podróże małe i duże".
 Here are the results of our October challenge of the series"Podróże małe i duże"

Autorką zwycięskiej pracy jest:...
The winner is ...Mamy dla Ciebie banerek i nagrodę naszego sponsora - Craft O`Clock
(W celu odebrania nagrody skontaktuj się ze sklepem.)
We have for you the banner and a prize from our sponsor - Craft O`Clock
 
Gratulujemy!
Congratulations!

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy do naszych kolejnych wyzwań. 
We thank you all for paricipation and invite you to new challenges.

środa, 7 listopada 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Wielka Brytania

Hello:)
Zapraszamy na kolejną wyprawę, tym razem w ramach naszego cyklu PODRÓŻE MAŁE I DUŻE jedziemy do Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo to:) Anglia, Walia , Szkocja oraz Irlandia Północna. To wyspiarskie państwo przepełnione jest wieloma symbolami, tradycjami i obyczajami. Na wyzwanie możecie wykonać dowolną pracę, która będzie jednoznacznie kojarzyć się z Wielką Brytania. Ruszajcie więc do zabawy czerwonym, piętrowym autobusem na herbatkę do królowej:)Hello :)

We invite you to the next trip, this time as part of our cycle MAKE A LITTLE AND BIG JOURNEY we are going to Great Britain. The United Kingdom is :) England, Wales, Scotland and Northern Ireland. This island state is filled with many symbols, traditions and customs. For the challenge, you can do any project that will be synonymous with Great Britain. So, start to play with a red, double-decker bus for tea to with queen :)                                                A tak prezentują się prace naszego DT:)
                                                   And this is how our DT works look :)

                                                                       Zębianka 
                                          wykonała kartkę - autobus z multi gentlemanami
                                             she made a card - a bus with multi gentlemenprzygotowała cudowne brytyjskie LO
create a wonderful british LO
 

wykorzystała motyw londyńskiego autobusu do ozdobienia drewnianej podkładki


Angi
zainspirowała się wypasanymi na Wyspach owcami
she was inspired by sheep 


Na Wasze "królewskie" prace czekamy do 6 grudnia 2018r.
for your royalty projects we wait until December 6 2018

niedziela, 4 listopada 2018

CARDS - kartka dla nauczyciela + sowa - wyniki

Ja dziś w rozjazdach między jednym miastem a drugim więc ogłaszam,
wyniki naszej ostatniej kartkowej zabawy. Nagroda wędruje do:
I am today in the crossroads between one city and the other, so I declare
the results of our last card game. The prize goes to:

Karoliny z bloga Cards from Heaven


Mamy dla Ciebie banerek i nagrodę naszego sponsora - ITD Collection.
(W celu odebrania nagrody skontaktuj się ze sklepem.)
We have for you the banner and a prize from our sponsor - ITD Collection.Gratulujemy!
Congratulations!

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy do naszych kolejnych wyzwań. 
We thank you all for paricipation and invite you to new challenges.
czwartek, 1 listopada 2018

CARDS - jesienna kartka z liściem - edycja sponsorowana

Witajcie,
dziś w naszym comiesięcznym, wyzwaniu kartkowym zapraszamy do zabawy w bardzo jesiennym stylu. Zapraszamy do zrobienia kartki z liściem, jako elementem obowiązkowym. Forma liścia może być całkowicie dowolna, od nadruku, rysunku poprzez liść z wykrojnika po całkiem naturalne elementy znalezione pod drzewem. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości! Nie wątpię, że jak zwykle zaskoczycie nas kreatywnością :)

Swoje kartki możecie linkować do końca miesiąca.
Pamiętajcie o zasadach wyzwania!

Welcome,
today in our monthly paper challenge we invite you to play in the very autumn style. We invite you to make a letter with a leaf, as an obligatory element. The shape of the leaf can be completely arbitrary, from printing, drawing through a leaf from the die to the quite natural elements found under the tree. It all depends on your ingenuity! I do not doubt that as usual, you will surprise us with creativity :)

You can link your cards by the end of the month.

Remember the rules of the challenge!


Wyzwanie kartkowe sponsoruje ITD Collection, które ma dla Was bon na zakupy:
The card challenge is sponsored by ITD Collection, which has a shopping voucher for you:

https://itdcollection.com/

Tak poradził sobie z liściastym wyzwaniem nasz zespół :
This is how our team handled the leafy challenge:

w jesieni znalazła szczęście 
found happiness in autumn

liście na kartce lekko już oszronione
leaves on the sheet are already slightly frosted 
 

a u Bożeny magicznie
and at Bożena's magicallyzabierze Was do jesiennego Paryża 
will take you to autumn Paris 


Daget-Art
gotowa do zmian
ready for change


nazbierała liści na posłanie zimowe dla jeża
she collected leaves on a winter bed for a hedgehog

zaprasza na wycieczkę pod drzewa
invites you for a trip under the trees


ostatni powiew jesieni


jako przedstawicielka sponsora stworzyła ślubną kartkę:
as the sponsor's representative she created a wedding card:
Pamiętajcie, że to wyzwanie jest tylko kartkowe! Wprawdzie kartki mogą przybierać różne formy, ale niestety nie zaliczają się do nich np. boxy i czekoladowniki :) To tak w ramach przypomnienia :)

Remember that this challenge is just a card game! Although the cards can take different forms, but unfortunately they do not include, for example, boxes and chocolate sweets :) It's as part of the reminder :)

niedziela, 28 października 2018

TEMAT - rower - wyniki

Witajcie!
Dziękujemy Wam za zgłoszenie prac do wyzwania z rowerem. 
W wyniku głosowania wyłoniłyśmy zwycięzcę: 

Hello! 
Thank you for submitting works to the challenge with the bike.
As a result of the vote, we selected the winner:Gratulujemy! Banerek dla Ciebie:)
Congratulations! The banner for you:)Zerknijcie na nasze inne wyzwania, może znajdziecie coś dla siebie.
Take a look at our other challenges, you can find something for themselves.

czwartek, 25 października 2018

TEMAT- Halloween

Witajcie,
Przed nami listopad a co za tym idzie kontrowersyjny zwyczaj Halloween. 
I właśnie w tym temacie mamy dla Was wyzwanie.


Za zadanie macie wykonać dowolną pracę w dowolnej technice, 
trzymając się naszego głównego tematu. Powodzenia!

A tak podeszło do tematu nasze DT

uszyła kolorowe dynie


wykorzystała stare książki i stworzyła dynie


Inka-art
zrobiła  świecące lampiony do ogrodu


Daget-Art
stworzyła obrazek na tamborkuInna Luppa
украсила декоративную тыковку
ozdobiła dekoracyjną dynię
 
ukleiła karteczkę z czarownicą


A Emi ma dla Was niespodziankę :) trochę digistempelków :)
-->POBIERZ PDFA<--

https://drive.google.com/file/d/1H324SNhXJQv3Hznpv9G1E7lOEmJ_oYRB/view?usp=sharing


Na Wasze prace czekamy do 24 listopada 2018r.

poniedziałek, 22 października 2018

MIXED MEDIA "pasta strukturalna" - wyniki

Kochani zgłosiliście na nasze wyzwanie FANTASTYCZNE prace. Bardzo się cieszymy, że nasz nowy cykl wyzwań już na samym początku zyskał Wasze uznanie i że dołączyliście się do wspólnego mediowania z nami :) Pora na ogłoszenie wyników. 


Dziś trochę nietypowo, gdyż na pierwszym miejscu 
równolegle znalazły się trzy osoby. Są to:
 
Veana R.  
 


 Miejsce drugie zajmuje Trzeci Pokój ...trzecie mbabka. Gratulujemy !!!

A Was zapraszamy na nowe mixed-mediowe wyzwanie z mchem w roli głównej.
Dajcie się ponieść wyobraźni ---> klik ...