Strony

środa, 1 czerwca 2022

TEMAT "Syrena … Kraken i inne morskie stwory "

Cześć! / Hello!

W tym miesiącu tematem naszej tematycznej zabawy są morskie stworzenia:
SYRENA ... KRAKEN i inne morskie stwory ...

This month, the theme of our thematic fun is the sea creatures:
SYRENA ... KRAKEN
and other sea creatures ...

Forma i technika  prac dowolna (scrap, craft, biżu, decu i inne znane wam techniki ). Pamiętajcie, że prace muszą być nowe i spełniać zasady, których szczegółowy opis znajdziecie w zakładce na pasku. Nie zapomnijcie o linku do tego postu i banerku wyzwania.

Remember that the works must be new and meet the rules, a detailed description of which can be found in the tab on the bar. Don't forget the link to this post and the challenge banner. The form and technique of works is free (scrap, craft, jewelry, decu and other techniques known to you).

Syrena (gr. Σειρήν Seirḗn, l.mn. Σειρῆνες Seirē̂nes, łac. Siren, l.mn. Sirenes) – w mitologii greckiej to niebezpieczne i przebiegłe stworzenia femme fatale wyobrażane jako pół kobieta, pół ptak. Później, podobnie jak w mitologii rzymskiej, nimfa morska wyobrażana jako ryba z głową kobiety lub pod postacią pół kobiety, pół ryby. Te dwa różne wyobrażenia syren wywołują czasem nieporozumienia, chociaż są one tożsame. W niektórych językach (polskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim lub rumuńskim) i tłumaczeniach „syrena” oznacza istotę związaną z wodą. W innych językach z reguły oznacza pół kobietę, pół ptaka, np. ros. сирена (zob. także syrin), ang. siren, szw. sirene – w odróżnieniu od istot związanych z wodą: ros. rusałka, ang. mermaid lub szw. sjöjungfru. /wikipedia/

The mermaid (Greek: Σειρήν Seirḗn, plural: Σειρῆνες Seirē̂nes, Latin: Siren, pl: Sirenes) - in Greek mythology they are dangerous and cunning femme fatale creatures, depicted as half woman, half bird. Later, as in Roman mythology, the sea nymph is pictured as a fish with the head of a woman or as a half woman, half fish. These two different images of sirens are sometimes confusing, although they are the same. In some languages ​​(Polish, French, Spanish, Portuguese or Romanian) and translations, "mermaid" means a being associated with water. In other languages, it usually means half woman, half bird, e.g. Russian сирена (see also syrin), English siren, Swedish sirene - in contrast to beings associated with water: Russian rusałka, English mermaid or seam. sjöjungfru. /wikipedia/

Kraken – legendarny stwór morski. Prawdopodobnie źródłem legend są spotkania z kałamarnicą olbrzymią. Pisał o nim Pliniusz Starszy – potwór miał blokować Cieśninę Gibraltarską, nie przepuszczając przepływających tamtędy okrętów. W epoce nowożytnej pierwszy opisał to monstrum Erik Pontoppidan w swoim dziele Natural history of Norway (1752). Wedle opowieści żeglarskich krakeny były często brane za wyspy. Kiedy marynarze wychodzili na ląd, budzili potwora, który się zanurzał, wciągając pod wodę załogę wraz z okrętem. W legendach Kraken jest znany również jako Triangul. Jest pod władzą Neptuna, lecz słucha tego, kogo zobaczy zaraz po przebudzeniu. Zasypia na sto lat, by później przez kolejne sto atakować statki. /wikipedia/

Kraken - a legendary sea creature. Meetings with a giant squid are probably the source of legends. Pliny the Elder wrote about it - the monster was supposed to block the Strait of Gibraltar, preventing ships passing there. In the modern era, this monster was first described by Erik Pontoppidan in his Natural history of Norway (1752). According to sailing stories, Kraken were often taken for islands. When the sailors went ashore, they woke the monster, which was submerging itself, dragging the crew and the ship into the water. In legends, Kraken is also known as Triangul. Neptune ruled him, but listens to the person, whom she sees as soon as she wakes up. He falls asleep for a hundred years and then attacks ships for another hundred years. /wikipedia/

A oto prace naszego zespołu DT:
Here are the works of our DT team:

Maede


 


 made by Aluu
 

  EsmeNa wasze prace czekamy do dnia 30 czerwca. Zapraszamy do wspólnej zabaw.
We are waiting for your works until June 31st. We invite you to have fun together.

2 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP